Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2004.10.27)

2004 spalio 27, 17:24

Spalio 27 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Tradiciškai jis pradėtas bendra susirinkusiųjų Valandų liturgijos malda. Po to Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas kunigams kalbėjo apie Eucharistijos metus, pradedamus švęsti Lietuvoje kaip ir Visuotinėje Bažnyčioje: „Popiežius Jonas Paulius II pakvietė švęsti Eucharistijos metus ir tai labai suprantama, kad pradėdama trečiąjį tūkstantmetį Bažnyčia išskirtinį dėmesį skiria tam, kas yra viso krikščioniškojo tikėjimo ir gyvenimo šaltinis ir viršūnė“ – sakė vyskupas, pabrėždamas, jog šį Bažnyčios kelią žymi ir eilė pastarųjų metų šventojo tėvo enciklikų bei kitų Vatikano dokumentų, kuriuos ganytojas trumpai pristatė (pvz., „Redemptoris Sacramentum“, „Ecclesia de Eucharistia“, „Mane nobiscum Domine“, „Novo millennio ineunte“, „Dies Domini“).

Vysk. J. Ivanauskas, kuriam Lietuvos Vyskupų Konferencija yra pavedus vadovauti Eucharistijos metų rengimo komitetui, Kauno arkivyskupijos kunigams išsamiai pristatė Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dokumentą „Pasiūlymai ir gairės Eucharistijos metams“ bei aptarė šia proga rengiamas sielovadines gaires Lietuvos kunigams bei tikintiesiems. Vyskupas akcentavo, kad labai svarbu ir patiems kunigams stiprinti savo eucharistinį pamaldumą ir tikinčiuosius nuolat ugdyti sąmoningai bei aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime, ypač sekmadieniais, švenčiant Velykų Tridienį, Devintines, įsitraukiant į Švč. Sakramento adoracijas. Ganytojas kvietė kunigus ypatingą dėmesį skirti savo parapijų bendruomenių ugdymui.

Susitikimo pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su kunigais aptarė arkivyskupijos gyvenimo aktualijas, atsakė į kunigams kilusius klausimus. Susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis.

Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje numatytas lapkričio 24 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt