Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia pradėjo švęsti savo jubiliejinius metus

2004 lapkričio 29, 19:35

Lapkričio 28 d. šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia Kaune pradėjo iškilmingai švęsti 110 metų nuo pastatymo jubiliejų. Ta proga šios šventovės rektoriaus Kauno Įgulos kapeliono kpt. kun. Tomo Karklio iniciatyva buvo sudarytas jubiliejinių metų šventimo organizacinis komitetas, kurį sudaro šios bažnyčios tarybos nariai, dvasininkai bei pasauliečiai. Nuo šių metų lapkričio iki 2005 metų spalio numatyta plati sielovadinių bei kultūrinių renginių programa, skirta tiek Kauno įgulos kariams bei jų šeimoms, tiek ir plačiajai visuomenei, o joje dalyvaus ir žymūs Lietuvos solistai, vargonininkai, menininkai, ir paprasti tikintieji pasauliečiai bei dvasininkai.

Jubiliejinių metų atidarymo dieną Eucharistijos liturgijai vadovavo vyskupas emeritas Juozapas Preikšas. Pamaldų metu ir po jų giedojo solistė Irena Milkevičiūtė su dukra Asmik Grigorian. Šv. Mišių homiliją sakęs prelatas Vytautas S. Vaičiūnas susirinkusiems trumpai priminė permainingą šios šventovės istoriją ir pabrėžė, kad šis gražus jubiliejus yra puiki proga dėkoti Dievui už visas mums teikiamas malones.

1891 m. gegužės 29 d. pašventinus kertinį akmenį pradėta statyti Kauno tvirtovės kariams skirta šventovė, kuri 1895 m. spalio 17 d. buvo konsekruota stačiatikių Šv. Petro ir Povilo titulo katedra (soboru). Nuo 1915 m. rugpjūčio 4 d. joje vyko pamaldos vokiečių kariuomenės kariams evangelikams. 1919 m. rugpjūčio 8 d. šventovę pripažinus Valstybės nuosavybe, ji buvo perduota Kauno karinei įgulai ir tituluota šv. Arkangelo Mykolo vardu. 1941 m. nustojo buvus kariuomenės sielovados centru, o 1950 m. įsteigta šv. Arkangelo Mykolo parapija. Nuo 1962 iki 1991 metų bažnyčia buvo uždaryta, o pastatas perduotas Dailės muziejui. 1991 m. Kauno miesto tarybai gražinus bažnyčią arkivyskupijos kurijai, jau 1992 m. birželio 7 d. pirmose šv. Mišiose dalyvavo visų Lietuvos kariuomenės karinių struktūrų atstovai, didelis būrys dvasininkų, valstybės atstovų. 1996 m. rugpjūčio 10 d. arkivysk. S. Tamkevičiaus ji buvo paskirta Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos reikmėms.

Po iškilmių bažnyčioje Kauno karininkų ramovėje surengta adventinė popietė. Čia susirinkusiems žodį taręs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevčius sakė tikįs, jog per šiai bažnyčiai jubiliejinius, o Visuotinėje Bažnyčioje švenčiamus Eucharistijos metus, šventovės rektorius kun. T. Karklys su savo pagalbininkais surengs numatytus renginius, kurie ne tik pritrauks miesto visuomenę, bet ir puikiai pasitarnaus tiek ir karių bei jų šeimų, tiek ir kitų miestelėnų sielovadai. Popietės metu kalbėjusio Lietuvos karinių oro pajėgų vado plk. Jono Marcinkaus teigimu, visi Kauno įgulos daliniai džiaugiasi šia šventove, kaip puikiu sielovados židiniu, ir stengsis ją visokeriopai puoselėti. Kunigas T. Karklys pristatė numatomą jubiliejinių metų programą ir pabrėžė, kad jam, kaip šios bažnyčios rektoriui bei įgulos kapelionui, svarbiausia ne pompastiški renginiai, bet jubiliejų jis suvokiąs kaip gerą progą stiprinti sielovadą, ir pirmiausia – šeimų, vaikų bei jaunimo.

Todėl neatsitiktinai ir pirmieji jubiliejinių metų renginiai skirti šeimoms bei jaunimui. Jau kitą sekmadienį (gruodžio 5 d.) šeimoms surengta adventinė popietė „Šeima: misija (ne)įmanoma“. Popietėje dalyvavo bei savo patirtimi dalijosi Nomedos ir Ričardo Kukulskių, Liucijos ir Daliaus Ramanauskų, Jonės ir Dariaus Chmieliauskų šeimos. Dar kitą sekmadienį (gruodžio 12 d.) Kauno kunigų seminarijos klierikai adventinės popietės metu susitiko su jaunimu ir pasidalijo įžvalgomis apie gyvenimą ir tikėjimą, jaunojo kataliko misiją šiandieniniame pasaulyje. Neužmirštama ir žadėtoji kultūrinė jubiliejaus dalis: gruodžio 5 d. pamaldose ir po jų giedojo solistas Juozas Valikonis, vargonavo Virginija Daugirdienė, o gruodžio 12 d. – solistas Vytautas Juozapavičius ir vargonininkė Dalia Jatautaitė.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt