Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kalėdiniai Kauno arkivyskupijos ganytojų susitikimai

2005 sausio 12, 13:35

Gruodžio 22 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų paskutinis metų susitikimas. Jo metu tradiciškai arkivyskupas Sigitas Tamkevičius laužė su kunigais kalėdaičius, konfratrai sveikino vieni kitus su artėjančiomis Kalėdomis. Be to, šiais metais arkiv. S. Tamkevičius kiekvienam kunigui įteikė po žvakelę, uždegtą skautų iš Betliejaus atvežta ugnele, kaip taikos, ramybės ir tikrosios Kalėdų prasmės išlaikymo simbolį. Įprastinėje teorinėje susitikimo dalyje Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. dr. Jonas Ivanauskas kunigams išsamiai pristatė Eucharistijos metų šventimo Lietuvoje pagrindines gaires (žr. „B. ž.“ nr. 22). Vyskupas atkreipė kunigų dėmesį į tai, jog nors šios gairės parengtos vadovaujantis Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos parengtų nurodymų pagrindu, „tačiau jokios gairės be konkrečių darbų negali atnešti norimų rezultatų”. Ganytojas ragino kunigus būti aktyviais Eucharistijos metų programos dalyviais. Vysk. J. Ivanauskas, kuriam Lietuvos Vyskupų Konferencija yra pavedusi vadovauti Eucharistijos metų šventimo komitetui, minėjo, kad, svarstant Eucharistijos metų šventimo Lietuvoje gaires, būta įvairių pasiūlymų, pvz., surengti nacionalinį Eucharistinį kongresą, tačiau pasirinktas ne masinis renginys, bet siekta išryškinti Eucharistijos svarbą parapijų bendruomenių gyvenime bei atnaujinti visų katalikų gyvą ryšį su eucharistiniu Jėzumi asmeniniame gyvenime.

Gruodžio 24 d. Kauno arkivyskupijos Caritas sriubos valgykloje (Partizanų g. 5), kurioje kasdien pamaitinama iki 900 nepasiturinčių miestiečių, kaip ir kasmet surengtos Kūčių vaišės. Jose dalyvavo ir Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. J. Ivanauskas, Caritas vadovybė bei Kauno miesto valdžios atstovai. Palaimindamas stalą bei visus susirinkusiuosius vyskupas J. Ivanauskas sakė: „Nuoširdžiai dėkoju visiems Caritas talkininkams, kurių atsidavimo dėka prie šio stalo stokojantys kauniečiai gali susėsti ne tik per Kalėdas, nes jūsų – karitiečių tikslas ne vienadieniai šventiniai „šou“, bet kasdienis, tylus ir atsidavęs tarnavimas savo broliams ir seserims“.

Tądien tradiciškai arkiv. S. Tamkevičiaus lankėsi Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK). Čia ganytojas drauge su KMUK kapelionu kun. Jonu Babonu susitiko su ligoniais, klinikų darbuotojais bei vadovybe, drauge su visais sėdo prie Kūčių stalo klinikų valgykloje. Po to arkivyskupas apžiūrėjo remontuojamas naujosios KMUK koplyčios patalpas.

Gruodžio 29 d. popietę Kauno arkivyskupijoje veikiančių bažnytinių institucijų bei organizacijų bendradarbių tradicinis kalėdinis susitikimas pradėtas Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Eucharistijos šventimu, kuriame drauge su ganytojais dalyvavo per dvi dešimtys kunigų ir apie du šimtus pasauliečių bei vienuolių. Homiliją sakęs vysk. J. Ivanauskas kalbėjo apie visų Viešpaties vynuogyne besidarbuojančiųjų – kunigų, vienuolių, pasauliečių – pašaukimą eiti šventumo keliu, nesvarbu, kur jie būtų ir kokiam luomui atstovautų. Po šv. Mišių arkiv. S. Tamkevičius visus pakvietė į kurijos salėje surengtą agapę. Ją pradėję ganytojai padėkojo visiems bažnytinių institucijų darbuotojams, be kurių, pasak vyskupų, šiandienė Bažnyčia niekaip negalėtų įgyvendinti savo misijos. Agapė užbaigta ne tik kalėdinėmis giesmėmis, bet ir nuotaikingomis dainomis bei šokiais, akompanuojant „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės kapelai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt