Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apie vienuolių dienos renginius Kaune (2005.02.01-02)

2005 vasario 02, 17:36

Per Grabnyčias – Kristaus Paaukojimo šventykloje liturginę šventę – Kaune tradiciškai paminėta Pašvęstojo gyvenimo asmenų diena. Šventė prasidėjo išvakarėse, vasario 1 d., vigilija Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, kur po Eucharistijos bei Valandų liturgijos Vakarinės maldos, vyko Švenčiausio Sakramento adoracija. Po to greta esančiuose tėvų jėzuitų namuose seserys ir broliai vienuoliai surengė šventinę agapę. Jos metu seserys vienuolės, kaip ir prieš metus, ištraukė korteles su arkivyskupijos kunigų bei klierikų vardais, už kuriuos jos įsipareigojo melstis per visus ateinančius metus, po to kiekviena kongregacija parengė nuotaikingą prisistatymą.

Vasario 2 d. rytą Kristaus Paaukojimo šventykloje iškilmės – žvakių procesija ir Eucharistijos liturgija vyko Kauno arkikatedroje bazilikoje. Pamaldoms vadovavo bei homiliją sakė Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, drauge su juo koncelebravo įvairių kongregacijų atstovai kunigai. Pamokslo metu vysk. J. Ivanauskas, susirinkusiems priminęs šios liturginės šventės istoriją bei teologinę jos prasmę, pabrėžė: „toji šviesa, kuri suspindi tikinčiųjų rankose per Grabnyčias, primena per Krikštą mums suteiktą Kristaus šviesą ir ją liudyti yra pašaukti visi krikščionys – tiek pašvęstojo gyvenimo vyrai bei moterys, tiek kunigai, tiek ir visi tikintieji. Ir būtent Kristaus šviesą, o ne savo pačių išmintį, turime ypač nešti šių dienų sekuliarizuotam pasauliui“, - sakė ganytojas. Po šv. Mišių, kuriose darniai giedojo jungtinis įvairių kongregacijų vienuolių choras, buvo sugiedotas Akãtistas – Rytų krikščionių himnas Dievo Motinai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt