Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pagerbtas mons. Alfonsas Svarinskas (2005.01.23)

2005 vasario 02, 12:58

Sausio 23 d. Kaune iškilmingai paminėtos monsinjoro Alfonso Svarinsko 80-osios gimimo ir 50-osios kunigystės metinės.

Arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias koncelebravo arkivyskupas S. Tamkevičius, prel. V. S. Vaičiūnas, mons. V. Kazlauskas, mons. V. Senkus, kun. K. Ambrasas SJ ir pats jubiliatas mons. A. Svarinskas. Jo sakytame pamoksle girdėjosi rūpesčio gaidos dėl dabartinės Lietuvos dvasinės, tautinės, dorovinės būklės. Mons. A. Svarinsko nuomone, ir Bažnyčioje, ir tautoje pasigendama ryškių, kovos dvasia pasižyminčių asmenybių, todėl kai kurių dabarties kunigų polinkis į konformizmą netoleruotinas. Monsinjoras apgailestavo, kad pamažu nyksta katalikiška spauda ir kad iš vidurinių mokyklų užsimota išguiti tikybos pamokas, kad mažėja pašaukimų. Pasak mons. A. Svarinsko, dvasinio, katalikiško, tautinio patriotinio ugdymo srityje laukia didelis darbų frontas, reikalaujantis vienyti ir vyresnės, ir jaunesnės kartos katalikų dvasininkių jėgas.

Po šv. Mišių mons. A. Svarinsko minėjimas vyko Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto - muziejaus svetainėje. Čia, kaip ir į šv. Mišias, susirinko daug įvairaus amžiaus žmonių. Monsinjorą ir susirinkusius svečius katalikiška giesme pasveikino Šančių parapijos Dienos centro vaikai, o renginį vedę Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas kun. Virginijus Veprauskas ir memorialinio muziejaus vedėja Irena Petraitienė pakvieti visus prisiminti iškiliausius jubiliato gyvenimo momentus, pasidalyti susitikimo ir bendradarbiavimo su juo įspūdžiais bei mintimis apie šių dienų Bažnyčios aktualijas.

Arkivysk. S. Tamkevičius, įteikęs mons. A. Svarinskui padėkos raštą, pasidžiaugė jo asmenybės vientisumu, ištikimybe Dievui ir Tėvynei. Ganytojas papasakojo, kokią įtaką jam, tuomet dar jaunam kunigui, septintajame aštuntajame dešimtmetyje turėjo pažintis su lagerius praėjusiu kun. A. Svarinsku. Bažnyčiai ir tautai dramatišku laikotarpiu jaunesnės kartos katalikų dvasininkams jis buvo kovotojo už krikščioniškųjų vertybių išsaugojimą pavyzdys, neretai ir įkvėpėjas. Arkivyskupas, prisiminęs bendrus siekius Tikinčiųjų teisių gynimo komitete, leidžiant LKB kroniką, organizuojant kitas katalikiškas to meto akcijas, linkėjo jubiliatui, kiek jėgos leidžia, ir toliau būti tiesos šaukliu.

Mons. A. Svarinskas papasakojo apie žmones, turėjusius reikšmės formuojant ir ugdant jį kaip asmenybę. Pirmiausia tai jo tėvai, mokytojai, vėliau Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje sutiktas kun. Petras Rauda, su kuriuo teko kalėti lageryje. Pažintis su šia iškilia asmenybe tęsėsi iki pat jo gyvenimo pabaigos. Abeze lageryje 1954 m. kunigystės šventimus jam suteikęs vysk. Pr. Ramanauskas, lageryje sutiktas Galicijos unitų metropolitas kardinolas Josifas Slipyj (Kobernychyj - Dyčkovski), kun. A. Markaitis SJ visam gyvenimui išliko dvasinio taurumo pavyzdžiais. Šiltu žodžiu monsinjoras prisiminė ir kardinolą V. Sladkevičių, jų bendrus siekius pirmaisiais Atgimimo metais.

Apie tai, kokią reikšmę aštuntojo dešimtmečio katalikiškam jaunimui turėjo susitikimas su kun. A. Svarinsku, prisiminimais ir mintimis pasidalijo soc. m. dr. R. Jurkuvienė - Butkevičiūtė, kun. R. Grigas, ses. A. Pajarskaitė, kun. A. Dumbliauskas, mons. V. Kazlauskas. Kalbėjusieji vieningai pareiškė, kad mons. A. Svarinskas savo pastoracine tarnyste, aktyvia pilietine pozicija, kovine dvasia ir oria asmenine laikysena yra ir bus pavyzdžiu ne vienai Lietuvos katalikų kartai.

Jubiliejaus proga mons. A. Svarinską sveikino Lietuvos Atgimimo sąjūdžio pirmininkas, LR Seimo narys R. Kupčinskas, Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos atstovė A. Ramanauskaitė- Skokauskienė, kauniečiai ir kraštiečiai, skambėjo katalikiškos ir tautinės giesmės, partizaniškos dainos, Lietuvos himnas. Jubiliatas, dėkodamas už surengtą minėjimą ir sveikinimus, sakė, kad šią šventę jis priima ne tik kaip pareikštą pagarbą jo asmeniui, bet kaip krikščionišką solidarumą kovojant už katalikiškų ir tautinių vertybių saugojimą, jų skleidimą ir įtvirtinimą.