Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pasaulinės Ligonių dienos paminėjimas Kaune (2005.02.11)

2005 vasario 11, 17:44

Vasario 11 d. Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK) jau tradicija tapo iškilmingai paminėti Pasaulinę ligonių dieną. Ta proga į didžiąją KMUK auditoriją švęsti Eucharistiją susirinko didelis būrys klinikų darbuotojų – vadovybė, gydytojai, slaugytojai bei kiti personalo darbuotojai ir ligoniai. Šv. Mišių liturgijai vadovavo bei pamokslą pasakė vyskupas emeritas Juozas Preikšas, drauge su juo koncelebravo KMUK kapelionas kun. Jonas Babonas, Kauno I dekanato dekanas kun. Vytautas Grigaravičius bei aktyvus ligonių sielovadininkas mons. Vincentas Jalinskas. Vysk. J. Preikšas padėkojo gydytojams bei visiems slaugytojams už jų rūpestį skausmą bei kančias išgyvenančiais žmonėmis, o ligoniams palinkėjo stiprybės bei vilties semtis Kristuje.

Homilijos metu vyskupas J. Preikšas perteikė popiežiaus Jono Pauliaus II šiai dienai skirto laiško pagrindines mintis: „<...> Bažnyčia eina pas gyvenimo sužeistuosius, dovanodama jiems Kristaus meilę daugeriopa pagalba <..> Bažnyčia kartoja kiekvienam: drąsos, Dievas tavęs nepamiršo. Dievas kenčia su tavimi. Aukodamas savo kentėjimus gali bendradarbiauti su juo atperkant pasaulį <...> Kasmetinis Pasaulinės ligonių dienos šventimas kiekvienam suteikia progą geriau suvokti sveikatos apsaugos pastoracijos svarbą. Mūsų epochoje, paženklintoje sekuliarizmo persmelkta kultūra, kai kam kyla pagunda iki galo nepripažinti šios pastoracijos srities vertingumo <...> Kristuje glūdi tikrosios, pilnutinės sveikatos viltis; jo atnešamas išgelbėjimas yra tikrasis atsakymas į galutinius žmogaus klausimus. Nėra prieštaravimo tarp žemiškosios sveikatos ir amžinojo išganymo, nes Viešpats mirė dėl visuminio žmogaus ir visos žmonijos išganymo (1 Pt 1, 2–5, Didžiojo penktadienio liturgija, Kryžiaus pagarbinimas). Išganymas sudaro galutinį Naujosios Sandoros turinį <...> Šventoji Dvasia, darydama mus panašius į nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus slėpinį, nuo šiol atveria mus džiaugsmui, pasieksiančiam viršūnę per palaimingąjį susitikimą su Atpirkėju. Iš tikrųjų žmogus siekia ne tik fizinės ar dvasinės gerovės, bet taip pat „sveikatos”, kuri pasireiškia visiška darna su Dievu, savimi ir žmonija. Šis tikslas gali būti pasiektas tik per Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį“.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt