Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

ŠILUVOS Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai ATLAIDAI (2002. 09. 1–8)

2002 rugsėjo 19, 13:02 http://kaunas.lcn.lt/siluva2002
Trumpas reportažas apie 2002 m. rugsėjo 1–8 d. Šiluvoje vykusius didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinės) atlaidus.

Rugsėjo 1–8 d. Šiluvoje vyko didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinės) atlaidai, prasidėję pirmąjį rugsėjo sekmadienį tradicinėmis procesijomis iš Tytuvėnų ir Raseinių į Šiluvą.

Pirmąją atlaidų dieną melstasi už visus mūsų tautos laisvės gynėjus. Eisenose į Šiluvą drauge su dideliu būriu maldininkų taip pat dalyvavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Maldininkams atvykus į Šiluvą, aikštėje priešais Baziliką šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė arkivyskupas S. Tamkevičius. “Dėkojame už laisvę Šiluvoje, kuri per visą sovietmetį buvo ne tik lankomiausia piligrimų vieta, bet įsitvirtino kaip kovos už laisvę simbolis”, – sakė ganytojas gausiai susirinkusiems maldininkams. “Laisvės vertės gali nesuprasti ir nedėkoti už ją tik tie, kurie nebuvo jos praradę, o mes per penkiasdešimt metų patyrėme visą nelaisvės siaubą. <…> Nūnai dažnai žmonės pritrūksta džiaugsmo, nes nemoka pasinaudoti laisve kurti, gražinti Lietuvą, teikti vieni kitiems džiaugsmą bei gėrį”, – tęsė arkiv. S. Tamkevičius ir kvietė piligrimus Šiluvos Dievo Motiną, tituluojamą Ligonių sveikata, melsti užtarimo prašant ne tik fizinės, bet ypač dvasinės stiprybės ir jėgų šiandienos žmonėms.

Rugsėjo 2-oji buvo skirta Policijos ir teisėtvarkos darbuotojams, tądien pamaldose dalyvavo ir Policijos departamento prie VRM vadovai, giedojo Policijos akademijos choras. Šv. Mišių homiliją sakęs LVK generalinis sekretorius, Telšių vyskupas J. Boruta SJ teigė, jog policija turi ne vien saugoti mūsų visuomenės stipriausiuosius, bet būti ir vargšų apsauga. Ganytojas kvietė maldininkus melstis už visus įsipareigojusius saugoti viešąją tvarką ir teisingumą valstybėje.

Rugsėjo 3-iąją, antradienį, Šiluvoje melstasi už visus ligonius, neįgaliuosius ir jų globėjus. Pagrindinių šv. Mišių pamokslą sakęs Kauno arkivyskupijos generalinis vikaras kun. J. Ivanauskas dėkojo visiems ligonių bei neįgaliųjų slaugytojams ir kvietė tikinčiuosius visas savąsias kančias bei ligas vienyti su Kristaus išganingąja kančia. Pamokslininkas taip pat akcentavo ligonių liudijimo, priimant savo negalią, svarbą šių dienų pasauliui, kuris nelinkęs priimti silpnųjų, nes šlovina tik jėgą, prabangą, malonumą.

Trečiadienis – Šiluvos atlaidų metu jau tradiciškai tapęs kunigų ir vienuolių diena. Eucharistijos liturgijai vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius retoriškai klausė: “Ko kunigams ir Dievui pašvęstiesiems labiausiai reikia?” ir čia pat atsakė: “Ne pinigų, ne prabangaus gyvenimo ir ne pasaulio teikiamos garbės. Už viską labiau jiems reikia tikros meilės, kurios pasaulis nesupranta”. Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Mylėk savo artimą, kaip save patį (Mt 22,34–40), rugsėjo 4-ąją į Šiluvą gausiai susirinkusiems kunigams, vienuoliams bei visiems maldininkams priminė ganytojas Jėzaus atsakymą į klausimą, “koks įsakymas Įstatyme didžiausias”.

Rugsėjo 5-ąją, ketvirtadienį, Šiluvoje melstasi už visus aktyvius Bažnyčios sielovadoje triūsančius bendradarbius ir jų talkininkus pasauliečius. Pagrindinių šv. Mišių homiliją tądien sakęs Vilkaviškio vyskupas R. Norvila pabrėžė kiekvieno tikinčiojo sąmoningo įsitraukimo į Bažnyčios liturginį gyvenimą bei sielovadinę veiklą svarbą. Ganytojas kvietė ir ragino Viešpaties vynuogyno darbininkus būti tikra “pasaulio šviesa bei žemės druska” ir nepaliaujamai liudyti šių dienų pasauliui Bažnyčios ir jos galvos – Jėzaus Kristaus – grožį. Pamaldose drauge su tūkstančiais maldininkų į Šiluvą atvyko ir Vilkaviškio pal. Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos dėstytojai bei klierikai.

Tądien po šv. Mišių Kauno arkivyskupas pašventino pradedamo statyti Šiluvos dvasinio centro kertinį akmenį. Pristatydamas šio centro projektą, ganytojas tikintiesiems paaiškino, kad nuo ateinančių metų rudens čia numatoma perkelti parengiamąjį Kauno kunigų seminarijos kursą, kur kandidatai į kunigystę galės tirti savąjį pašaukimą, visapusiškai ugdyti dvasinį gyvenimą ir gilinti religines žinias. O nuo gegužės iki rugsėjo šiame centre bus rengiamos įvairios rekolekcijos, konferencijos tiek kunigams, tiek ir pasauliečiams, čia taip pat galės apsistoti ir į Šiluvą atvykstantys piligrimai.

Rugsėjo 6-oji Šiluvoje buvo skirta Lietuvos kariuomenei, todėl tądien melstasi už mūsų tėvynės saugią šiandieną ir rytdieną. Šv. Mišių homiliją sakė Lietuvos kariuomenės ordinaras, Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Jis pabrėžė asmeninio santykio tarp žmogaus ir Dievo svarbą ir tai, jog šis santykis yra tikras tik tuomet, kai tampa draugystės ryšiu. Pamaldose dalyvavo ir gausus būrys kariūnų su Lietuvos kariuomenės bei Krašto apsaugos ministerijos vadovybe priešakyje, giedojo Karo akademijos choras.

Šeštadienį po pirmosios mokslo metų savaitės Šiluvą užtvindė vaikai ir jaunimas. Jiems buvo parengta atskira lygiagreti programa. Jaunimas į Šiluvą ėjo pėsčiomis iš Raseinių. Procesijai, kurioje šlovindami Dievą giesmėmis džiugiai žygiavo per pusę tūkstančio piligrimų iš įvairių Lietuvos kampelių, vadovavo broliai pranciškonai. Prie jų eisenos pakeliui buvo prisijungęs ir Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus. Po to šalies vadovas dalyvavo vaikams parengtoje programoje ir drauge su jais meldėsi šv. Mišiose aikštėje priešais Šiluvos baziliką, kur pamokslą sakęs kun. A. Žygas kvietė ir mažuosius, ir suaugusius piligrimus nebijoti būti tikrais Kristaus sekėjais ne tik per atlaidus, bet ir kasdieniame gyvenime. Po pamaldų Prezidentas pabendravo su vaikais ir dalyvavo agapėje.

Jaunimo programa po specialiai jiems numatytos katechezės, kurią vedė pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis, ir Eucharistijos šventimo Šiluvos bazilikoje baigėsi vėlai vakare krikščioniškos muzikos koncertu mokyklos stadione. Šv. Mišių pamokslą sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius jaunimą ragino ryžtis kilnesniam gyvenimui: “Siekdami bręsti malone Dievo ir žmonių akyse, nemaitinkite savęs sugedusiu dvasiniu maistu, <…> turėkite drąsos pasakyti: aš noriu kilnesnio gyvenimo, nestokojančio optimizmo, gėrio ieškojimo ir skleidimo, tikros meilės, vedančios ne į susinaikinimą, bet į gyvenimą. <…> Jėzus atsisveikindamas priminė savo mokiniams: Aš vynmedis, o jūs – šakelės. Be manęs jūs nieko negalite. Todėl stipriai laikykitės Jėzaus rankos. Gal gyvenime kur nors ir suklysite, gal kada nors bus labai sunku irtis aukštyn, tuomet sakykite Jėzui: Viešpatie, aš jau negaliu, bet tu mane myli ir gali padėti. Nepalik manęs vieno”. Arkiv. S. Tamkevičius kvietė jaunimą džiaugsmingai švęsti Eucharistiją ir kaip svarbiausią įvykį giliai išgyventi Kristaus meilės slėpinį – jo meilės auką dėl mūsų išganymo.

Rugsėjo 8-oji, sekmadienis, paskutinė ir pagrindinė Šilinės atlaidų oktavos diena, buvo skirta šeimoms. Tądien melstasi už Lietuvos šeimų ateitį ir pagarbą žmogaus gyvybei. Pagrindinėse šv. Mišiose dalyvavo visi Lietuvos vyskupai, apaštališkasis nuncijus, pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. “Bažnyčios misija – saugoti pagarbą žmogaus gyvybei, kaip brangiausiai Kūrėjo dovanai. Susirinkome prie Šiluvos Dievo Motinos, kuri glėbyje laiko savo dieviškąjį Sūnų, maldauti pagalbos mūsų šeimoms.” – kalbėjo kardinolas A. J. Bačkis. “Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų” (Lk 2,41 ), o mes kasmet ateiname į Šiluvą, kad paklaustume savęs: ar aš dar nepamečiau Jėzaus? Ar Jis tebegyvena mano širdyje, mano šeimoje? Tik su Dievu mes būsime laimingi. Tik Dievo artumoje kursis stiprios ir darnios šeimos, mylinčios ir saugančios kiekvieną gyvybę,” – tikino maldininkus kardinolas, ragindamas šeimas burtis į bendruomenes. Jis taip pat kvietė piligrimus melstis už Lietuvos šeimas, “už jų darną ir vienybę”.”Prašykime Dievo Motinos Marijos, kad ji išmokytų gerbti motinystės dovaną. Maldaukime už viso pasaulio šeimas, kad žmonės suprastų bendrystės vertę,” – ragino ganytojas į Šiluvą tądien susirinkusius per tris dešimtis tūkstančių maldininkų. Šias pamaldas tiesiogiai transliavo ir Lietuvos televizija.

Visą atlaidų savaitę aikštėje priešais Šiluvos baziliką prieš pagrindines šv. Mišias vykdavo katechezės aktualiais tai dienai skirtais klausimais. Apsireiškimo koplyčioje kasdien nuo 15 iki 21 val. buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, o iš ketvirtadienio į penktadienį adoracija vyko visą naktį. Taip pat kasdien Šiluvos vidurinės mokyklos moksleiviai Kultūros namų salėje maldininkams rodydavo spektaklį “Marijos apsireiškimas piemenėliams” (režisierė mokytoja Dalia Buknytė ir ses. Martina, SCC).

Darius Chmieliauskas
Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai