Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apie vigiliją ir kitas maldas už popiežių Joną Paulių II Kaune

2005 balandžio 11, 17:43

Balandžio 4 d., pirmadienį, 12 val. Kaune Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius drauge su penkiasdešimt arkivyskupijos kunigų bei maždaug penkiais tūkstančiais tikinčiųjų meldėsi už popiežių Joną Paulių II, liturgiją tiesiogiai transliavo LRT. Arkivyskupo pamokslą žr.: http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html

Kauno arkikatedroje bazilikoje kas vakarą balandžio 5 ir 6 d. šv. Mišias aukojo arkiv. S. Tamkevičius bei jo augziliaras vysk. J. Ivanauskas. Balandžio 5 d. jaunimo Mišios už popiežių aukotos Studentų koplyčioje, liturgijai vadovavo VDU kapelionas kun. Statys Kazėnas SJ. O balandžio 7 d. popietę šv. Mišias Kauno medicinos universiteto klinikų koplyčioje ligoniams bei gydytojams aukojo bei pamokslą pasakė arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, drauge su juo koncelebravo klinikų kapelionas kun. Jonas Babonas. Taip pat ir kitose Kauno miesto bei visos arkivyskupijos parapijose kiekvieną dieną visą savaitę nuo pat popiežiaus Jono Pauliaus II mirties iki laidotuvių dienos buvo aukojamos šv. Mišios bei meldžiamasi už Šventąjį Tėvą.

Balandžio 7 d., laidotuvių išvakarėse, arkikatedroje Mišių koncelebracijai susirinko visi arkivyskupijos kunigai, liturgijai vadovavo arkivyskupo augziliaras vysk. J. Ivanauskas, pamaldose taip pat dalyvavo Kauno stačiatikių parapijos klebono Anatolijaus Stalbovskio atstovas. Po Mišių visi pamaldų dalyviai buvo pakviesti į santaką, prie vadinamojo “Popiežiaus kalnelio”, kur Šventasis Tėvas 1993 metais lankydamasis Kaune aukojo šv. Mišias. Čia miesto savivaldybės surengta trumpa pagerbimo ceremonija – uždegtos žvakelės, padėta gėlių, išklausytas popiežiaus pamokslo, pasakyto šioje vietoje prieš dvylika metų, įrašas, sugiedota “Viešpaties angelo” malda.

Tą patį vakarą Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, atsisveikinant su popiežiumi Jonu Pauliumi II, nuo 22 val. visą naktį vyko vigilija – maldos budėjimas, liturgijai vadovavo vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavo Kauno kunigai, klierikai, seserys ir broliai vienuoliai, arkivyskupijos institucijų bendradarbiai, parapijų tikintieji. Pagerbdami popiežiaus Jono Pauliaus II atminimą dalyvavo ir drauge meldėsi kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovai: evangelikų liuteronų kunigas Erikas Laiconas, evangelikų reformatų kunigas Julius Norvila, stačiatikių kunigas Igor Rinkėvič, jungtinės metodistų Bažnyčios vyskupas Šiaurės ir Baltijos šalims Oystein Olsen bei tos pačios Bažnyčios superintendentas Chet Cataldo. Pirmąsias tris valandas vigiliją tiesiogiai transliavo LTV.

Vigilija pradėta Valandų liturgijos vakarine malda, psalmių giedojimą vedė Kauno seserų vienuolių jungtinis choras bei Kunigų seminarijos auklėtiniai. Po to, Žodžio liturgijos metu, vysk. J. Ivanauskas pasakė homiliją, kurios metu ganytojas pažymėjo, kad Jono Pauliaus II gyvenimas liudijo ir tebeliudija, ką gali nuveikti gyvas tikėjimas į Dievą. „Mes dėkojame Dievui už šį Šventąjį Tėvą, kuris mus mylėjo paties Kristaus meile, kuris parodė, kaip Dievo malonė galingai veikia per žmogų, gyvenantį Evangelija!“ sakė vyskupas. Jis taip pat pabrėžė, kad šio Popiežiaus ne tik gyvenimas daug ką pakeitė mūsų gyvenime, bet ir jo mirtis, nes atrodo, jog nemažai žmonių tik dabar pamatė ir išgirdo Šventąjį Tėvą. Homiliją vyskupas užbaigė išreikšdamas savo tikėjimą, jog šio popiežiaus dėka „mes vis labiau atversime savo širdis Kristui, girdėsime ir matysime kitą žmogų, labiau branginsime krikščioniškąjį tikėjimą ir evangelines vertybes. Ir ateis į mūsų širdis, į mūsų šalį Dievo karalystė, ir lydės palaima mūsų gyvenimo kelią laiminanti Dievo ranka“. Visą vysk. J. Ivanausko pamokslą skaitykite http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,283 

Antroje vigilijos dalyje seserys vienuolės drauge su klierikais giedojo Rytų krikščionių  himną Dievo Motinai Marijai “Akatistą”, šiai liturgijai vadovavo taip pat vysk. J. Ivanauskas, o giedojimus vedė kun. Massimo Bianco SDB ir kun. Gintaras Vitkus SJ. Po to iškilminga procesija atneštas bei išstatytas Švč. Sakramentas buvo garbinamas per visą naktį. Adoracijos pradžioje vysk. J. Ivanauskas vadovavo rožinio maldos Džiaugsmo slėpiniams. Kitas rožinio dalis vėliau vedė įvairių arkivyskupijos institucijų, bendruomenių, vienuolijų atstovai. Vigilijos metu giedojo Kauno miesto parapijų jungtinis choras, vargonavo Dalia Jatautaitė, adoracijos pradžioje Kauno valstybinis choras (vad. prof. Petras Bingelis) atliko tris giesmes iš sakralinių J. Naujalio, Č. Sasnausko ir A. Dvoržako kūrinių. Vigilija užbaigta 7 val. ryte Eucharistijos liturgija, kuriai vadovavo Kristaus Prisikėlimo Parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius. Po to šioje šventovėje pastatytame didžiuliame ekrane norintys tikintieji galėjo stebėti laidotuvių tiesioginę Lietuvos televizijos transliaciją iš Vatikano.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt