Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apie arkivyskupijos kunigų susirinkimą (2005.05.25)

2005 gegužės 27, 16:02

Gegužės 25 d., trečiadienį, Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jo metu vyskupas dr. Jonas Ivanauskas pristatė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ganytojišką laišką apie pasirengimą priimti Šv. Sakramentus. Laiške, kuris arkivyskupijos tikintiesiems bus skaitomas birželio pradžioje, ganytojas trumpai aptaria pasirengimą visiems įkrikščioninimo sakramentams – Krikštui, Pirmajai išpažinčiai bei Komunijai, Sutvirtinimui, Santuokai.

Arkivyskupas pabrėžia tiek kunigų, tiek pačių tikinčiųjų bei visos bendruomenės atsakomybę už tinkamą ir sąmoningą pasirengimą priimti Sakramentus. Nors, pasak ganytojo, už tai visų pirma yra atsakingas parapijos klebonas, tačiau šiame darbe jam turi deramai padėti ir kiti parapijoje dirbantys kunigai, ir parapijos katechetai, ir patys tėvai, siekiantys, kad jų vaikai ne tik priimtų sakramentus, bet ir augtų gerais krikščionimis. Arkiv. S. Tamkevičiaus teigimu, netoleruotini ir kuo skubiau išgyvendintini tokie sovietinių laikų reliktai kai tikintieji buvo prileidžiami prie sakramentų nepasirengę, arba kai vasarą tėvai nuveža vaikus į gimtinę ir ten per kelias savaites jie „paruošiami“ Pirmajai Komunijai.

Ganytojas taip pat pabrėžia, kad „rengtis Sakramentams ir juos švęsti reikėtų savo parapijos bendruomenėje, idant tikėjimu joje įsišaknytume ir taptume gyvais, sąmoningais bei aktyviais tikinčiųjų bendruomenės nariais. „Savo parapijos bendruomenę reikia branginti panašiai, kaip geri vaikai brangina savo šeimą“ – rašo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius laiške kunigams bei tikintiesiems (visą laiško tekstą galima rasti internete, adresu: http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html )

Tame pačiame susirinkime arkiv. S. Tamkevičius kunigams dar kartą priminė aukų priėmimo tvarką Kauno arkivyskupijoje, kuri nustatyta remiantis LVK pateiktomis gairėmis, ir galios iki Kauno arkivyskupijos II sinodas jas papildys, pakeis ar patvirtins. Arkivyskupas priminė, kad kunigai pragyvena iš tikinčiųjų aukų, skiriamų už švenčiamas Mišias ir kitus religinius patarnavimus, o bet kokie „mokesčiai“ kunigo pragyvenimui negali būti renkami. Pasak ganytojo, „priimant auką vengtinas bet koks spaudimas, kad būtų skiriama didesnė suma, nes auka tuo ir skiriasi nuo mokesčio, kad ji yra laisva“. Arkiv. S. Tamkevičius taip pat priminė, kad aukos parapijos reikalams gali būti renkamos pačioje bažnyčioje arba šalia jos, tačiau jos  negali būti naudojamos kunigo pragyvenimui, nebent ordinaras būtų patvarkęs kitaip. Ganytojo teigimu, vengtina, kad Bažnyčioje surenkamas aukas skaičiuotų vien tik klebonas – tai turėtų darytų du bendruomenės nariai ir sustatytų aktą, kuris saugomas parapijos archyve. Apie surinktas aukas ir tai, kam jos buvo panaudotos, klebonas metų pradžioje turi informuoti tikinčiuosius, iš anksto paskelbdamas ataskaitos datą. Jei parapijoje būtini didesni darbai, pvz., remontai ar statybos, klebonas drauge su parapijos bendruomene gali sutarti, kad kiekviena šeima paaukotų šiems darbams įgyvendinti. Tačiau arkivyskupas pastebėjo, jog tuomet, kai parapijiečiai kreipiasi dėl sakramentų ar kitų religinių patarnavimų, vengtina šias progas išnaudoti parapijos aukų rinkimui, nes toks elgesys kenkia sielovadai. „Pinigai neverti tų nuostolių, kurie tokiais atvejais padaromi žmonėms, svyruojantiems tarp tikėjimo ir netikėjimo“ – sakė ganytojas.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.: (37) 409025, (687) 85387, el. paštas: info@kn.lcn.lt