Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kun. Jono Stankevičiaus kunigystės 25-ių metų jubiliejus (2005.06.05)

2005 birželio 05, 17:04

Birželio mėn. 5 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas teol. lic. kun. Jonas Stankevičius šventė 25-rių metų kunigystės jubiliejų. Jubiliato ta proga 12 val. aukojamose iškilmingose padėkos Dievui šv. Mišiose dalyvavo garbūs dvasininkai: Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Vilkaviškio vyskupijos kancleris bei Šv. Vincento parapijos klebonas kan. Juozapas Pečiukonis, Kauno I dekanato dekanas ir Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius. Iškilmėse taip pat dalyvavo klebono artimiausi žmonės: mama, krikšto mama, dėdė ir kiti artimieji bei parapijos tikintieji.

Prel. V. S. Vaičiūnas homilijoje apžvelgė kunigo J. Stankevičiaus drąsų apsisprendimą siekti kunigystės bei jau kunigiškąjį tikėjimo ir džiaugsmo kelią link garbingo kunigystės 25 m. jubiliejaus. Prelatas prisiminė pats būsimą kunigą Joną jaunystėje palydėjęs į kunigystę. Dabartinis Vilkaviškio vyskupijos kancleris kan. J. Pečiukonis 1975 m. tuometiniam Kauno kunigų seminarijos pirmakursiui klierikui Jonui užvilko sutaną. O 1980 metų birželio 1 d. J.E. arkivyskupas Liudvikas Pavilonis Kauno arkikatedroje bazilikoje jam suteikė kunigystės šventimus. 1980 m. birželio 7 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos bažnyčioje aukotos pirmos Šv. Mišios – primicijos, kurių metu prie altoriaus šalia kunigo Jono koncelebravo ir tuometinis seminarijos rektorius a. a. kun. prof. Viktoras Butkus, patarnavo broliai klierikai. Prel. V. S. Vaičiūno teigimu, kunigas Jonas, išėjęs į gyvenimo laukus, kur tik darbavosi visur buvo parapijos tikinčiųjų mylimas, nes tarnavo jiems rūpestingai. Kiekvienoje parapijoje paliko atminimui pastatytus kryžius ir paminklus, suremontuotas bažnyčias ir klebonijas. O svarbiausia – buvo geras apaštalas ir tėvas. Prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, ir tąsyk prieš 25-erius metus per primicijų pamokslą kalbėjęs šiam kunigui, vėlgi priminė ir palinkėjo jam būti ištikimu savo pasirinktam kunigystės keliui, būti ištikimu parapijos tėvu, ištikimu Jėzui Kristui.

Kunigą J. Stankevičių pagerbė bei pasveikino visas parapijos darbuotojų kolektyvas, giminės ir artimieji, jaunimo bei sumos chorai, parapijoje veikiančių sielovados organizacijų atstovai, Pastoracinės ir Ekonominės tarybų atstovai, Dainavos seniūnijos seniūnas, parapijos teritorijoje veikiančių vidurinių mokyklų direktoriai ir gausus parapijiečių būrys.