Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apdovanotųjų sąrašas (2005.06.24)

2005 birželio 24, 18:00

švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę,

Kauno arkivyskupijos garbės ženklu - Šiluvos Dievo Motinos medaliu

APDOVANOTI ŠIE ASMENYS:

·          Kun. dr. Arvydas P. Žygas, už atvykimą į Lietuvą, akademinį darbą ir vadovavimą ateitininkijai; už būsimųjų kunigų ugdymą, einant Kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigas ir įvairiopą sielovadinę bei karitatyvinę veiklą.

·          Kun. Vaclovas Aleksandravičius, už kunigišką tarnystę per 63 metus, uoliai atliekant pavestas pareigas ir išsaugotą ištikimybę Bažnyčiai.

·          Mons. Eduardas Simaška, už kunigišką tarnystę per 69 metus, uoliai atliekant kunigo pareigas, ištikimybę Bažnyčiai ir rekolekcijų vedimą kunigams bei klierikams.

·          Ses. Liucija Grybaitė FMA, už uolų dalyvavimą įvairiuose arkivyskupijos sielovadiniuose projektuose bei renginiuose ir ištikimą vienuoliškojo gyvenimo liudijimą.

·          Ses. Aldona Šiugždinytė FDJC, už karitatyvinę ir socialinę veiklą, rūpestį ligoniais, bedaliais ir pavargusiais žmonėmis, Senelių globos namų ir Vaikų dienos centro Šančių parapijoje veiklos organizavimą bei ištikimą pašvęstojo gyvenimo liudijimą.

·          Juozas Laimutis, už ilgametę pagalbą Vilkijos parapijos bažnyčiai ir bendruomenei, dalyvavimą pastoracinėje taryboje ir Sinodo darbuose.  

·          Vida Jasikonienė, už pamaldų organizavimą Upininkų parapijoje, bažnyčios priežiūrą bei puošimą ir gerus krikščioniškus darbus.

·          Eugenijus Danilevičius, už sielovadinį darbą su Petrašiūnų parapijos vaikais, dalyvavimą įvairiose arkivyskupijos programose bei renginiuose, o taip pat už didelį indėlį, kuriant Marijos radiją Lietuvoje.

·          Kęstutis Paulauskas, už didelę pagalbą statant Girkalnio bažnyčią ir dalyvavimą parapijos tarybos bei Sinodo grupės darbuose.

·          Danutė Gromickienė, už ilgametį ir uolų mokinių tikybos mokymą, vaikų ruošimą Pirmajai Komunijai, ir krikščioniškos meilės darbus Kauno Šv. Antano parapijoje, skirtus seneliams, neįgaliesiems ir kitiems varge esantiems žmonėms.

·          Aldona Draudvilienė, už ilgametį aktyvų dalyvavimą Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos veikloje ir chore; už bažnyčios puošimą ir liturginių drabužių priežiūrą.

·          Lina Lukošienė, už pasiaukojantį darbą su Vadžgirio parapijos jaunimu, sakralinio giedojimo puoselėjimą ir aktyvų talkininkavimą dekanato renginiuose.

·          Janina Ragelienė, už labai didelę pagalbą Kulvos parapijai, pamaldų organizavimą, vaikų bei jaunimo organizavimą, už karitatyvinę veiklą ir daugelį krikščioniškos meilės darbų.

·          Kazimieras Kulikauskas, už ilgametę ir labai pareigingą zakristijono tarnystę Pernaravos bažnyčioje,  bažnyčios ir šventoriaus priežiūrą, ir pasiaukojantį pasitarnavimą visiems tikintiesiems.