Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Dvi Kauno mokyklos tampa katalikiškomis

2005 rugpjūčio 26, 10:55

Rugpjūčio 24 d. Kaune pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp miesto savivaldybės ir  Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos dėl dviejų miesto mokyklų, nuo šių mokslo metų pradžios tapsiančių katalikiškomis – „Ąžuolo“ (Šilainių mikrorajone) bei Mato Šalčiaus (pastaroji, nors ir esanti Kauno mieste, tačiau yra Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje – Panemunės rajone; be to ši mokykla keičia pavadinimą – nuo šiol ji vadinsis Šventojo Mato vardu).

Atsižvelgdama į šių mokyklų bendruomenių pageidavimą, Kauno miesto taryba liepos pabaigoje priėmė sprendimą pertvarkyti jas į katalikiškas, tad nuo rugsėjo 1 d. jos tampa viešosiomis įstaigomis, kurių steigėjas jau bus ne vien savivaldybė, bet ir Kauno arkivyskupija bei Vilkaviškio vyskupija. Sutartyse, kurias Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus (ŠUS) vedėjas Anatanas Bagdonas pasirašė su Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi ir Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila, numatoma, jog Savivaldybė skirs lėšų darbuotojų atlyginimams, užtikrins moksleivių maitinimo organizavimą mokyklose, prižiūrės mokyklos veiklą, teiks dalykinę, metodinę ir vadybinę pagalbą. Bažnyčia, savo ruožtu, organizuos ir prižiūrės tikybos mokymą, padės įrengti tikybos kabinetus bei maldai skirtas patalpas, tarpininkaus ieškant tarptautinių organizacijų ir fondų paramos, užmezgant ryšius su Lietuvos bei užsienio katalikiškomis mokyklomis, taip pat vyskupai paskirs toms mokykloms kapelionus, kurie vadovaus mokyklos bendruomenės sielovadai.

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus teigimu šis įvykis yra istorinis ne tik miestui, bet ir visai Lietuvai: „Nors ir labai  vėluojame, tačiau džiaugiuosi, kad pagaliau bent šešioliktais nepriklausomybės metais Kaune įsteigtos dvi katalikiškos mokyklos. Tai liudija, kad mūsų krašte gerbiamos katalikų teisės. Suprantame, kad tokių mokyklų įsteigimas - ir didelis įsipareigojimas, nes turėsime pateisinti tėvų ir pedagogų lūkesčius”. Arkivyskupas pastebėjo, kad iki šiol nors ir dauguma Kauno gyventojų save laiko katalikais, čia tebuvo vienintelė katalikiška mokykla – Jėzuitų gimnazija, į kurią patekti visada daug norinčiųjų, nes ji garsėja gerais ugdymo rezultatais, gražiomis dorinio ugdymo tradicijomis. Ganytojas paragino mokyklų bendruomenes ugdyti savo mokinius dorais ir sąmoningais Lietuvos piliečiais. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos teigimu, Alytuje ir Marijampolėje jau veikia katalikiškos mokyklos, kurios tarp moksleivių ir tėvų populiarios, jose gera ugdymo kokybė. “Tas faktas, jog savivaldybės ir religinės bendruomenės vis glaudžiau bendradarbiauja švietimo srityje, byloja apie demokratijos brandą mūsų šalyje”, – sakė vyskupas.

Miesto meras Arvydas Garbaravičius, pasveikinęs šį dviejų Kauno mokyklų statuso pasikeitimą, taip pat išreiškė pasitenkinimą, jog sutampa Bažnyčios, mokyklos ir visuomenės interesai. Pasak švietimo klausimus kuruojančio vicemero Kazimiero Kuzminsko, pertvarkant šias mokyklas siekiama moksleiviams sudaryti galimybę pasirinkti norimą švietimo įstaigą pagal poreikius bei ugdymo kryptį. „Pagrindinis valstybės ir savivaldybės švietimo politikos tikslas - dorų ir sąžiningų piliečių ugdymas. Krikščioniškas vertybes, kurios yra visuotinai priimtų vertybių pagrindas, geriausiai išugdo ir diegia katalikiška mokykla. Pertvarkydama šias dvi vidurines mokyklas, Savivaldybė sudaro bažnyčiai galimybę ugdyti jaunus žmones.”

ŠUS vedėjo A. Bagdono teigimu, nusistatyti išskirtines mokinių priėmimo sąlygas šios mokyklos neturėtų: „Jei bus daug norinčiųjų jose mokytis, keisime ir bendrąją priėmimo į katalikiškąsias mokyklas tvarką, o iš tėvų reikalauti parapijų klebonų rekomendacijų irgi nereikėtų“, – sakė A. Bagdonas ir pridūrė, kad mokyklų vadovams tik nurodyta, jog visi mokiniai mokytųsi vienoje pamainoje. Tikybos pamokų šiose mokyklose bus tiek pat, kaip ir kitose vidurinėse mokyklose. ŠUS vedėjas be to pastebėjo: „kad esant per mažam valstybės skiriamam „mokinio krepšeliui”, tikimės, kad vyskupijos prisidės ne tik prie krikščioniškųjų vertybių ugdymo, bet ir prie mokyklos materialinės bazės turtinimo”.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, el. paštas: info@kn.lcn.lt