Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios Kaune jubiliejinių metų užbaigimas (2005.09.29-10.02)

2005 rugsėjo 29, 15:58

Rugsėjo 29 – spalio 2 d. renginiais „Po angelo sparnais“ iškilmingai paminėta Kauno šv. Mykolo Arkangelo (įgulos) bažnyčios 110-ųjų metinių sukaktis.

Rugsėjo 29 d. buvo skirta vaikams. Šv. Mišias aukojo šios bažnyčios rektorius bei karo kapelionas kun. Tomas Karklys drauge su kun. Artūru Kazlausku. Po pamaldų surengtas piešinių konkursas „Piešiu angelą“. Popietę Nepriklausomybės aikštėje vaikams koncertavo grupės „Tu ir aš“, „DND“, „Linksmasis Do“, „Saulės vaikai”, „Mes“ ir dainininkė, koncertą vedė Evelina. Buvo apdovanoti piešinių konkurso nugalėtojai, į dangų pakilo balionai su karpiniais „Angelas“. Vaikų diena baigėsi vaišinantis didžiuliu šventiniu tortu.

Rugsėjo 30 d., kuri buvo skirta jaunimui, bažnyčioje jaunimas šventė Eucharistiją kartu su pranciškonu broliu Astijumi Kungiu OFM ir Kretingos bažnyčios sakraline grupe. Pašlovinę Dievą maldomis ir giesmėmis, jauni žmonės Nepriklausomybės aikštėje dalyvavo Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos dalinių ir sukarintų struktūrų surengtose atrakcijose ir konkursuose, klausėsi grupių „Benas ir QUEST“ ir „ATIKA“ koncerto.

Šeimoms skirtą dieną – spalio 1-ąją, minint Angelus Sargų šventę, šv. Mišias aukojo bažnyčios rektorius kun. T. Karklys ir kun. A. Kazlauskas, giedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (vad. P. Šumskas). Kreipdamasis į gausų dalyvaujančiųjų būrį, kun. T. Karklys pasidžiaugė bendradarbiavimu su policijos pareigūnais ir paakino savo darbe vadovautis Dievo suteikta gerumo laisve, saugoti žmonių ramybę ir kovoti už gėrį. Po Eucharistijos liturgijos Kauno miesto vyr. policijos komisaras A. Kaminskas, dėkodamas už Mišių auką, visus patikino, kad žmonių pasitikėjimą žemiškais angelais stengsis užsitarnauti sąžiningu darbu. Nepriklausomybės aikštėje buvo pagerbti žuvę ir mirę policijos pareigūnai. Šventės, skirtos šeimos dienai, atidarymo proga kalbėjo miesto meras A. Garbaravičius, Kauno įgulos viršininkas pulk. A. Leita, Seimo narė V. V. Margevičienė, kun. T. Karklys. Šventės metu vyko „Mykoliuko“ mugė. Koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, tautinių šokių kolektyvas „Neris“, vaikų grupė „Redo“, solistė Gabija, grupė „Stryk OP“, Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Karinių oro pajėgų pučiamieji orkestrai. Buvo vaišinamasi tradicine kareiviška koše, o vakare surengta Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos dalinių ir sukarintų struktūrų (Kauno m. policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos) „Gyvojo kryžiaus“ akcija.

Spalio 2 d. iškilmingas šv. Mišias celebravo Kauno arkiv. S. Tamkevičius, vysk. E. Bartulis, vysk. J. Preikšas ir kunigai. Šv. Mišiose giedojo solistė R. Preikšaitė ir mišrus choras „Leliumai“ (vad. prof. A. Petrauskas). Arkiv. S. Tamkevičius per pamokslą trumpai apžvelgė šios bažnyčios gyvavimo istoriją. Ganytojas palinkėjo, kad ši bažnyčia, kurią globoja Mykolas Arkangelas, būtų simbolis, kviečiąs kovoti už tiesą, ir gėrį. Po pamaldų Nepriklausomybės aikštėje koncertavo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestras. Svečių priėmimo metu Kauno įgulos karininkų ramovėje bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys padėkojo rėmėjams ir įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanas dvasininkams, politikos, verslo bei kultūros ir meno žmonėms, kurie savo darbu ir finansine bei dvasine parama prisidėjo, kad šioje bažnyčioje per jubiliejui minėti ir švęsti skirtus metus būtų įgyvendinti kauniečiams skirti kultūriniai, socialiniai projektai, skambėtų klasikinė, religinė muzika. Po pietų Kauno šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje šventovės jubiliejinius metus vainikavo jubiliejinių renginių kūrybinio projekto „Žodis ir spalva“ baigiamoji programa – Popiežiaus Jono Pauliaus II meditacija „Priešais Juvelyro parduotuvę“ apie santuokos sakramentą (projekto autorė – aktorė Rūta Staliliūnaitė).