Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminėta 15 metų sukaktis nuo Katalikų teologijos fakulteto atkūrimo VDU (2005.09.30)

2005 spalio 11, 10:25

Rugsėjo 30 d. iškilmingai paminėta Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete atkūrimo 15 metų sukaktis. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Katalikų teologijos fakulteto Didysis kancleris Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupai Antanas Preikšas ir Romualdas Krikščiūnas, taip pat apie trisdešimt Katalikų teologijos fakultete dėstančių kunigų ir kitų Lietuvos kunigų seminarijų profesūros atstovų. Homiliją sakęs fakulteto dekanas prelatas doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas susirinkusiuosius paragino įžvelgti fakulteto atsikūrime nuostabų Dievo sumanymą. Apžvelgęs fakulteto istoriją, prelatas pakvietė akademinę bendruomenę dėkoti Viešpačiui už atkurtąjį fakultetą, melsti, kad Dievas apšviestų mūsų protą ir širdis savo tiesa, apdovanotų mus tėviška ir motiniška išmintimi bei meile.

Po šv. Mišių akademinės bendruomenės nariai, gausus garbių svečių būrys susirinko Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7). Renginį savo sukurtais poetiškais žodžiais pradėjo ilgametis Katalikų teologijos fakulteto dekanas prel. doc. dr. V. S. Vaičiūnas. Sugrįždamas į fakulteto atsikūrimo ištakas prelatas beatsikuriantį universitetą ir jame Katalikų teologijos fakultetą palygino su gležnu kūdikiu, į kurį dedama daug nuostabių vilčių. Apžvelgęs fakulteto neseną praeitį ir nūdieną, dekanas pabaigė optimistiškai ragindamas šiandien kurti fakulteto ateitį, nes, „kas amžina, pagrįsta dabartimi“.

Žodį taręs fakulteto Didysis kancleris arkivysk. S. Tamkevičius juokaudamas palygino atsikūrusį fakultetą su penkiolikamečiu paaugliu – bręstančiu, maištaujančiu, ieškančiu savęs. Drauge ganytojas pasidžiaugė itin vaisingu Vytauto Didžiojo universiteto ir Bažnyčios bendradarbiavimu. Arkivyskupas džiaugėsi, kad Katalikų teologijos fakultetas išugdė ne tik didelį būrį kunigų, bet ir pasauliečių, atsidavusiai dirbančių įvairiose Bažnyčios veiklos srityse.

Pirmą kartą Katalikų teologijos fakultete viešėjęs apaštališkasis nuncijus Peteris Stephanas Zurbriggenas susirinkusiesiems perdavė nuoširdžiausius Šventojo Tėvo Benedikto XVI sveikinimus ir padovanojo fakultetui popiežiaus biografiją. Nors šis apaštališkojo nuncijaus vizitas į Katalikų teologijos fakultetą buvo pirmasis, jis sakėsi jaučiąsis artimas šiai akademinei bendruomenei, nes jau daug metų pažįsta fakulteto profesorių kun. Joną Juraitį, kuris, beje, buvo ir jo dėstytojas Šveicarijoje.

Susirinkusiuosius pasveikino Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Vytautas Kaminskas. Anot jo, Teologijos fakultetas VDU skaičiuoja šešioliktus metus nuo atkūrimo, tačiau išties galėtume minėti jo įkūrimo aštuoniasdešimtmetį. Rektorius viso universiteto vardu išsakė pasididžiavimą, kad tarp įvairių fakultetų bei kitų akademinių struktūrų universitete veikia Katalikų teologijos fakultetas. Rektorius fakulteto jubiliejaus proga VDU sidabro medaliais apdovanojo ilgamečius jo dėstytojus: mons. doc. dr. Praną Tamulevičių, Kauno kunigų seminarijoje ir Katalikų teologijos fakultete be pertraukos dėstantį nuo 1947 m., bažnytinės teisės mokovą mons. prof. habil. dr. Praną Vaičekonį ir filosofijos dėstytoją doc. dr. Faustą Jončį. Rektorius taip pat įteikė padėkos raštus keliolikai universiteto dėstytojų bei darbuotojų, dirbančių fakultete beveik nuo jo atkūrimo. Apaštališkasis nuncijus P. S. Zurbriggenas pagerbtas Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo medaliu.

Minėjimui šventinę nuotaiką suteikė Kauno kunigų seminarijos choras, atlikęs keletą senovinių giesmių bei liaudies dainų, Universiteto Retorių teatro aktoriai, smagių giesmių pagiedoję fakulteto studentai, doktorantas Benas Ulevičius, atlikęs kelias savo kūrybos giesmes. Minėjime fakulteto istorijos puslapius sklaidė kan. doc. dr. Algirdas Kajackas bei doc. dr. Faustas Jončys. Fakulteto dekaną prel. doc. dr. V. S. Vaičiūną sveikino Kauno apskrities viršininko, kitų Kauno aukštųjų mokyklų atstovai, VDU fakultetų dekanai bei tarnybų vadovai. Šventė baigėsi agape, kurioje dalyvavo svečiai, dėstytojai ir studentai.