Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programa

2002 spalio 15, 16:38
Rengiantis Kauno arkivyskupijos Sinodui, kuris turėtų įvykti 2004 m. rudenį, ir aptariant jau nuo pavasario vykdomų arkivyskupijos parapijų vizitacijų ir susitikimų su Bažnyčioje dirbančiais pasauliečiais rezultatus atkreiptas dėmesys į tai, kad pasauliečiams, norintiems angažuotis parapijos veikloje, labiausiai stinga tarpusavio komunikacijos ir savo užsibrėžtų ar prisiimtų užduočių įvardijimo. Kauno arkivyskupijos sielovados komanda (KASK), kurią sudaro arkivyskupijoje veikiančių institucijų atstovai, kancleris, generalvikaras ir koordinatorė, įsipareigojo pasidalinti atsakomybe už silpnų pastoracijos vietų stiprinimą parapijose, tai darydama seminarais, konferencijomis, apmokymais.

Vasarą buvo parengtas Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programos projektas, kurio tikslas: stiprinti sielovados bendradarbių bei pastoracinių tarybų narių kompetenciją pastoracijos dekanate/parapijoje organizavimo ir vykdymo klausimais; siekti geresnio sielovadoje besidarbuojančių asmenų ar institucijų tarpusavio bendradarbiavimo (parapijos, dekanato ir vyskupijos lygmenyse); sudaryti sąlygas sėkmingos patirties ir problemų aptarimui tarp atskirų parapijų ir dekanatų atstovų; skatinti sielovados bendradarbių nuolatinio tobulinimosi poreikį.

Pirmas šio projekto seminaras buvo surengtas arkivyskupijos sielovados komandai spalio 10 d. Kaune, Šv. Kotrynos, mergelės kankinės seserų vienuolyne. Seminarą, kurio tema: “Įvadas į šiuolaikinę pastoraciją. Seminarų parapijų pastoracinėms taryboms modelis” pravedė Jaunimo centro vadovas Arūnas Kučikas. Teorinėje dalyje buvo pristatyta šiuolaikinės pastoracijos samprata Vatikano II Susirinkimo šviesoje, taip pat Bažnyčios raiškos būdų ir pastoracijos struktūrų kontekste. Praktinėje dalyje apie parapijų pastoracinių tarybų veiklą buvo pristatyti ir bendrai analizuojami pastoracinės tarybos tikslai, užduotys ir prielaidos jos sėkmingai veiklai.

Analogiškas seminaras bus pravestas Kauno arkivyskupijos Pastoracinei tarybai bei dekanatų kunigams, o KASK bendradarbiai toliau ves panašaus pobūdžio seminarus didesnėse Kauno arkivyskupijos parapijose. Tai numatoma pradėti spalio pabaigoje lapkričio pradžioje.