Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija (2005.11.03)

2005 spalio 29, 18:51

Spalio 27 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pasirašė dekretą „Dėl Eucharistijos nuolatinės adoracijos Kauno mieste“.

Dekrete teigiama: „Atsiliepdami į Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II bei jo įpėdinio Benedikto XVI raginimus Eucharistijos metais daugiau dėmesio skyrėme sekmadienio šventimui bei Švenčiausiojo Sakramento adoracijai. Daug tikinčiųjų dvasiškai sustiprėjo, tuo prisidėdami prie Bažnyčios augimo. Todėl, siekdamas Kauno arkivyskupijos dvasinio atgimimo ir būdamas giliai įsitikinęs, jog tai įmanoma tik tuomet, jei daugelis tikinčiųjų atnaujins savo santykį su Eucharistija, nutariu 2005 metų lapkričio mėnesio 3 dieną Kauno mieste pradėti nuolatinę Eucharistijos adoraciją“.

Dekretu numatoma, kad Švenčiausiasis Sakramentas bus adoruojamas Kauno arkikatedros bazilikos koplyčioje nuo 730 iki 18 valandos – kaip tai buvo daroma per visus Eucharistijos metus. O naktį, nuo 18 iki 730 val., Eucharistijos adoracija vyks Švenčiausiojo Sakramento bažnyčios (Vilniaus g. 31) koplyčioje.

Adoracijos metu vadovaujamasi Bažnyčios nuorodomis dėl Eucharistijos slėpinio kulto ne Mišių metu. Adoruojant skaitomas Dievo žodis, kalbamos liturginės valandos, rožinis, giedama, drauge skiriama pakankamai laiko tyliam Dievo garbinimui.

Arkiv. S. Tamkevičius atsakingu asmeniu už adoraciją arkikatedroje paskyrė jos administratorių, o už adoraciją Švenčiausiojo Sakramento bažnyčios koplyčioje – šios bažnyčios rektorių. Nuolatinės adoracijos koordinavimą ganytojas pavedė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai.

Į Eucharistijos adoraciją ganytojas kviečia aktyviai įsitraukti vienuolijas, religinius judėjimus ir bažnytines institucijas, o ypač – Kauno arkivyskupijos parapijų tikinčiuosius. Klebonus bei visus kunigus arkivyskupas įpareigojo dažnai aiškinti Eucharistijos kulto ne Mišių metu prasmę bei raginti tikinčiuosius uoliai dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje. Taip pat ir visi tikintieji kviečiami įsitraukti į šią nuolatinę Dievo garbinimo maldą, o galintys įsipareigoti reguliariai tam skirti laiko – kviečiami užsirašyti arkikatedros zakristijoje (tel. (37) 324093).

Adoracijos metu Kauno arkikatedroje vyksta ne tik tyli pavienė tikinčiųjų adoracija, bet ir bendruomeninė malda:

9.30           Dievo tautos Liturginės valandos: Rytmetinė

12.00         Viešpaties Angelo malda

Dievo tautos Liturginės valandos: Dieninė

14.00         Rožinio malda

15.00         Šv. ses. Faustinos Jėzaus gailestingumo rožinis

17.00         Dievo tautos Liturginės valandos: Vakarinė

Švč. Sakramento adoracija – tai sena bažnyčios tradicija, išreiškianti ypatingą pagarbą ir meilę Eucharistiniam Jėzui. Tai meilės budėjimas, į kurį įsitraukia visi tikintieji, kiekvienas pagal savo galimybes. Tai tarsi nenutrūkstanti maldos srovė, atgaivinanti visą tikinčiųjų bendruomenę ir teikianti Dievui šlovę. Drauge – tai ir vienybės ženklas tarp visų, pamainom ateinančių melstis, ir be galo ilga tikėjimo bei meilės grandinė. Adoracija yra ir galinga užtarimo malda, kuomet giesme, tylia ar balsia malda atsiduodame Jėzui ir jam pavedame visus mums brangius žmones bei negalinčius ateiti melstis, t.y. ligonius, kalinius ar dar nepažįstančius Jėzaus. O Viešpats visą savo mylimą tautą laimina ir gaivina – Jis pats Evangelijoje mus kviečia: „Likite čia ir budėkite kartu su manimi. Budėkite ir melskitės! Ateikite pas mane visi, aš jus atgaivinsiu“.


Popiežiaus Jono Pauliaus II teigimu: „Šiame meilės sakramente Jėzus laukia mūsų. Netaupykime laiko, susitikdami su Juo per adoraciją...“


Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai,

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt