Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

ATSINAUJINIMO diena „Eucharistija – gyvenimo ir misijos versmė“ (2005.10.23)

2005 spalio 24, 11:32

Spalio 23 d. Kaune Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ Eucharistijos metų pabaigos proga surengė Atsinaujinimo dieną „Eucharistija – gyvenimo ir misijos versmė“. Eucharistijos slėpinio apmąstymais dalijosi Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserys, šventę rengiant talkino ir vienintelės Lietuvoje Eucharistiniam Išganytojui dedikuotos Kybartų parapijos vaikai ir jaunimas.

 

Atsinaujinimo diena prasidėjo šlovinimu ir malda. Pirmąją konferenciją „Trejybė ir Eucharistija – meilės mainų mokykla“ vedė puikiai mokanti lietuviškai latvė sesuo Linda Ceple SJE. Kalbėtoja aptarė žmogaus gyvenimą kaip kylantį iš Švč. Trejybės ir į ją nukreiptą. „Mūsų visų pašaukimas – įžengti į Švč. Trejybę, eiti jos link“, – sakė ses. Linda. Švč. Trejybė yra ne kas kita, kaip nuolatiniai meilės mainai, ir mūsų pašaukimas juose dalyvauti. Anot kalbėtojos, ypatingu būdu šie meilės mainai pasireiškia šv. Mišiose – didžiausiame Švč. Trejybės apsireiškime. Švenčiant Eucharistiją – Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinius – dalyvauja visa Švč. Trejybė. Ses. Linda, remdamasi Bažnyčios Tėvų žodžiais, atskleidė, kad priimdami Komuniją iš tiesų savin priimame visą Švč. Trejybę. Sesuo Linda konferenciją baigė pabrėždama, kad priimti Švč. Trejybę reiškia ir gauti misiją, t. .y būti siunčiamam dalytis Dievo meile su kitais.

 

Pirmąją ir antrąją konferencijas perskyrė Evangelija pagrįstas vaizdelis „Palaiminti, kurie alksta…“. Susirinkusieji ne tik klausėsi Dievo žodžio, bet ir buvo juo apdalyti – po salę pasklidę vaikai žmonėms dalijo varpas su prie jų pritvirtintais Šventojo Rašto žodžiais.

 

Antrąją konferenciją „Eucharistinis dėkojimas ir šlovinimas“ vedė ses. Ligita Ryliškytė SJE. Kalbėtoja dėkojimą ir šlovinimą pavadino mūsų atliepu ir atsivėrimu Dievui. Anot jos, gyventi dėkojimu – tai žmogiškumo pratybos. Ses. Ligita pabrėžė, kad dėkingumas yra labai svarbus, nes jis augina mūsų pajėgumą mylėti. Dėkingumas tarsi atveria mūsų akis meilei, o šlovinimas mus atgręžia į Kitą. Anot ses. Ligitos, šiandien, nerimasties ir skubėjimo laikais, reikia itin šlovinti Dievą, nes šlovinimas mus priverčia sustoti, jis praplečia mūsų akiratį. „Šlovinimas ypač svarbus išgyvenant krizę“, – teigė kalbėtoja. Ji ragino išgyvenant sunkumus dėkoti ir šlovinti, t. y. sustoti ir žvelgti į Kitą.

 

Po pietų Atsinaujinimo dienos dalyviai pasiskirstė po darbo grupes. Daug žmonių laukė užtarimo maldos, kiti dalyvavo ses. Bernadetos Mališkaitės vestoje darbo grupėje apie sekmadienio šventimą „Esu duona kitiems“. Ses. Bernadeta akcentavo, kad sekmadienis yra ne tik poilsio diena, bet ir laikas, kurį pašventina Viešpats. „Švęsdami Eucharistiją mes patys turime virsti dėl kitų laužoma duona“, – sakė kalbėtoja. Ses. Margarita Morkvėnaitė SJE ir Gema Stanelytė SJE darbo grupėje „Eucharistinis dvasingumas ir pasauliečiai“ kalbėjo apie nuolat mūsų alkstantį Eucharistinį Jėzų. Seserys karštai kvietė net darbų sūkuryje nepamiršti Viešpaties, mokė neatsitraukiant nuo darbų širdimi adoruoti Eucharistinį Jėzų. Darbo grupėje „Eucharistijos šventimo istorija“ ses. Ligita Ryliškytė apžvelgė Mišių šventimo raidą, jų sandarą. Ses. Linda Ceple SJE vedė darbo grupę apie Eucharistiją ir misiją. Ji pabrėžė, kad visų mūsų užduotis tapti kaip Jėzus. Esame sukurti šventėjimui. Ji kvietė semiantis jėgų iš Eucharistijos vis labiau įsiklausyti į mus kviečiantį Šventosios Dvasios balsą, kuris tampa vis subtilesnis mūsų dvasios gyvenimui gilėjant, ir jam paklusti.

Įvadą į Eucharistijos liturgiją vedė kun. Artūras Kazlauskas. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo nuolat Atsinaujinimo dienas palydintis arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ. Ganytojas savo homilijoje, pagrįstoje popiežiaus Benedikto XVI įžvalgomis, pabrėžė Eucharistijos solidarizuojantį matmenį. Anot arkivyskupo S. Tamkevičiaus, Eucharistija kuria bendruomenę, moko mus pamatyti kitą, solidarizuoja su broliais (visą homilijos tekstą skaitykite: http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html).