Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ekumeninės pamaldos Jonavoje (2006.01.26)

2006 sausio 26, 19:47

Sausio 26 d., užbaigiant maldų už krikščionių vienybę savaitę, surengtos ekumeninės pamaldos Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje. Jose dalyvavo Jonavos dekanato kunigai: dekanas bei šios parapijos klebonas kun. S. Bitkauskas,  Jonavos kunigai, Žeimių, Upininkų klebonai, Ruklos Algirdo pulko kapelionas kun. K. Masevičius, taip pat atvyko Biržų evangelikų reformatų kunigas Rimas Mikalauskas. Į pamaldas susirinko gausus būrys tikinčiųjų. Buvo skaitomas Šv. Raštas, Žeimių klebonas kun. A. Mikitiukas ir evangelikų reformatų kunigas R. Mikalauskas pasakė pamokslus. Psalmes giedojo Jonavos bažnyčios sumos choras. Visi kunigai ėjo tikintiesiems palinkėti ramybės, po pamaldų dekanas klebonas kun. S. Bitkauskas visus palaimino ir padėkojo už dalyvavimą meldžiantis už visų krikščionių vienybę. Po pamaldų tikintieji pasveikino dekaną, tą dieną šventusį savo gimtadienį.

-ksb-