Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos CARITAS ataskaitinė konferencija (2006.02.07)

2006 vasario 08, 16:49

Vasario 7 d. Kauno arkivyskupijos Caritas ataskaitinėje konferencijoje buvo pristatyta šios organizacijos veikla 2005 metais. Konferencijoje dalyvavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Veprauskas bei reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė, dekanai, vicedekanai, parapijų klebonai ir kunigai, Caritas grupių dekanatuose bei parapijose vedėjos bei kitų Caritas institucijų darbuotojai.

Vyskupas J. Ivanauskas perdavė karitiečiams arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sveikinimą ir  nuoširdžiai padėkojo už atliktus darbus svarbioje Bažnyčios misijoje. Atkreipė dėmesį, jog ši misija reiškia ir  didžiulę dirbančiųjų karitatyvinėje veikloje atsakomybę. Ganytojas paragino dekanatų lygmeniu daugiau dėmesio skirti Caritas darbuotojų bei talkininkų (kaip ir visų bažnytinių institucijų  darbuotojų bei pastoracijos bendradarbių) sielovadai bei pakvietė dekanus padėti įkurti Caritas grupes tose parapijose, kuriose dar nevykdomi Bažnyčios skatinami meilės darbai artimui.

Kun. V. Veprauskas atkreipė dėmesį į besikeičiančią Caritas misiją visuomenėje; nuo savo gyvavimo pradžios daugiausiai rūpinęsis labdara, Caritas, kaip ir kitos katalikiškos organizacijos, vis labiau prisideda formuojant visuomenės krikščioniškąją savimonę. Kun. V. Veprauskas taip pat pasidžiaugė besikeičiančiu žmonių požiūriu į karitatyvinę veiklą, ypač  jaunimo aktyvumu dalyvaujant karitiečių akcijose. Caritas organizacija vis labiau plėtoja savo bendradarbiavimą su teisėsauga, policija, mokyklų bendruomenėmis, seniūnijomis, kitomis socialinę pagalbą teikiančiomis valstybinėmis institucijomis. Šiais metais Caritas organizacijos laukia nelengvas jos veiklos išbandymas: Caritas grupės visoje Lietuvoje tarpininkaus dalijant Europos Sąjungos skirtus maisto produktus socialiai remtiniems mūsų šalies gyventojams.

Reikalų vedėjos O. Virbašiūtės ataskaitiniame pranešime, gausiai iliustruotame karitatyvinės bei socialinės veiklos nuotraukomis, atsispindėjo svarbiausios šios organizacijos darbų kryptys. Arkivyskupijos Caritas teikia pagalbą vargstančioms šeimoms ir rūpinasi apleistais vaikais, globoja senelius ir ligonius, maitina ir rengia vargšus, organizuoja pagalbos akcijas, vykdo bendrus projektus su valstybės institucijomis ir užsienio partneriais. 2005 metais Caritas savo veiklą plėtojo septyniuose arkivyskupijos dekanatuose per savo grupes 77 parapijose ir kitas įvairių institucijų Caritas grupes. Arkivyskupijoje darbavosi 485 karitiečiai. Iš viso suteikta įvairi pagalba 24 865 žmonėms už 1 259 493 Lt. Pagalbą gavo daugiau kaip 800 vaikų, kurių reikmėms išleista 564 757 litai.

Tęsiama dar 1989 m. pradėta pagalba maitinant vargšus; „Sriubos“ valgykloje kasdien, išskyrus šventadienius, valgo 500-800 žmonių (papildomai dar maitinama 3 maitinimo punktuose). Šiam projektui vykdyti lėšų skiria Kauno m. savivaldybė bei Toronto (Kanada) Prisikėlimo parapijos tikintieji. Karitiečiai dėkingi ir privatiems rėmėjams, tarp jų – Babtų žemės ūkio bendrovei.

Caritas rūpinasi socialiai apleistais ar vargingai gyvenančių šeimų vaikais: jie turi galimybę lankytis 6 dienos centruose. Savaitgaliais vaikai maitinami Pal. J. Matulaičio, Vilijampolės, Palemono, Šančių, Karmelitų, Petrašiūnų parapijose Kauno mieste bei Jurbarko ir Kėdainių dekanatų parapijose. Pagalba vargstančioms šeimoms teikiama toliau bendradarbiaujant su Brešės (Italija) ir Prahos (Čekija) Carito organizacijomis.

Vienišais ligoniais jų namuose Caritas dėka rūpinasi 31 slaugytoja; tikimasi padidinti slaugytojų skaičių, vyksta specialus jų rengimas. Caritas rūpinasi, kad neapsidraudusiems asmenims būtų prieinama medicinos pagalba; nemokamas gydymo paslaugas teikia medicinos centras; veikia labdaros vaistinėlė, kuri iš vaistų firmų (UAB „Limedika“„Aconitum“, „Tamro“) gautą labdarą skiria slaugos ligoninėms bei stokojantiems miestiečiams.

Dekanatų Caritas grupės palaiko glaudų ryšį su arkivyskupijos Caritas; Kauno I dekanato Caritas grupių (darbuojasi 88 savanorės) vedėjos susitinka kartą per mėnesį savo veiklai aptarti. Šio dekanato projektus neretai remia Kauno m. savivaldybė bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kauno II dekanate dirba 92 savanorės, į Caritas veiklą įsijungė 15 naujų narių. Gegužės mėnesį kai kuriose dekanato parapijose tradiciškai švenčiama karitiečių šventė. Čia glaudžiai bendradarbiaujama su mokyklomis, seniūnijomis. Jonavos dekanato Caritas veikla pasižymi pagalba kaliniams; Rukloje veikia vaikų dienos centras, kurį remia Ruklos mokomojo pulko vadovybė, AB „Beržų kompleksas“ bei Jonavos m. savivaldybė. Upninkų parapijoje veikia jaunųjų karitiečių grupė. Jurbarko dekanate darbuojasi 87 Caritas narės, kurios ypač rūpinasi daugiavaikėmis ir bedarbių šeimomis; nuolat lankomi vieniši žmonės. Raseinių dekanate Caritas savanoriais dirba 55 asmenys. Šalia įprastų karitatyvinių darbų šiame dekanate dar padedama nukentėjusiems nuo gaisrų, bendradarbiaujama su neįgaliųjų organizacijomis, lankomasi kaimų bendruomenėse, perkamas maistas seneliams, ligoniams. Ypač aktyvus Ariogalos Caritas, teikiąs pagalbą ligoniams. Raseinių parapijoje trečią mėnesio sekmadienį bažnyčioje meldžiamasi už Caritas, skelbiama atliktų darbų ataskaita. Kėdainių dekanate Caritas veikloje darbuojasi 62 savanoriai. Šv. Jurgio parapijoje klebono iniciatyva suremontuotos Caritas patalpos. Caritas narės rūpinasi ir globoja sąvartyno gyventojus. Dalyvaujama projekte teikiant pagalbą prostitucijos bei prekybos žmonėmis aukoms. Bendradarbiaujama su mokykla, policija. Ukmergės dekanate Šv. Petro ir Povilo parapijai dvi firmos vargšų šelpimui paaukojo maisto; paruoštus maisto paketus vargingai gyvenantiems kaimo žmonėms išvežioja Ukmergės policijos darbuotojai. Veprių Caritas narės lanko ligonius namuose ir juos slaugo, Vidiškių karitiečiai  padeda šeimoms, kuriose globojami neįgalūs žmonės.

Pasak Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėjos O. Virbašiūtės, „šiuose plačiuose savo apimtimi darbuose karitiečiams svarbu nepamiršti, vardan ko jie darbuojasi, ar Viešpaties dvasia lydi atliekamus darbus“. Todėl Caritas rūpinasi ir savo bendradarbių sielovada; kasmetinės rekolekcijos grupių vedėjoms vyksta Pažaislio, Paštuvos vienuolynuose, kuriuose patirta dvasios atgaiva jų dalyvės pasidalija savo dekanatuose bei parapijose. 

Prelegentė pasidžiaugė, jog Caritas pagalbininkais tampa jaunimas ir vaikai. Ji ypač dėkinga Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviams, Pal. J.Matulaičio parapijos skautams, Palemono vid. m-klos mokiniams už aktyvų dalyvavimą akcijose „Maisto bankas“ ir „Gerumas mus vienija“. O. Virbašiūtė šiltai atsiliepė apie ryšius su mokyklų socialiniais darbuotojais, kurie mielai bendradarbiauja ieškant būdų, kaip padėti socialiai remtiniems vaikams, organizuoja Caritas akcijas mokyklų bendruomenėse.

Pasak reikalų vedėjos O. Virbašiūtės, Carito misija yra išties didesnė nei gali atrodyti. Siekiama pamatyti vargšą savo aplinkoje ir jam padėti sutelktinai dirbant su kitomis pasaulietinėmis institucijomis, formuoti teisingą visuomenės požiūrį į labdarą (pastebima, jog ne patys turtingiausieji neretai būna Caritas aukotojais bei rėmėjais) bei savo atsakomybę už šeimas ir auginamus vaikus. Artimo meilės darbais karitiečiai padeda ir visai visuomenei atsigręžti į nelaimingiausius savo narius, ugdytis atjautą bei krikščionišką požiūrį į žmogų.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt