Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos delegacija lankėsi Olandijoje (2002 10 16-21)

2002 spalio 22, 17:07

Spalio 16 – 21 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ drauge su generaliniu vikaru kun. dr. Jonu Ivanausku, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu kun. dr. Arvydu Petru Žygu ir arkivyskupijos Jaunimo centro vadovu Arūnu Kučiku lankėsi Olandijoje, Utrechto arkivyskupijoje ir Bredos bei Hertogenbosch vyskupijose.

Šio apsilankymo tikslas buvo susipažinti su Olandijos Katalikų bažnyčios patirtimi rengiant nuolatinius diakonus bei jų tarnyste, kadangi kun. A. P. Žygui ir kun J. Ivanauskui arkivyskupas S. Tamkevičius yra pavedęs parengti nuolatinių diakonų rengimo Lietuvoje programą. Vizito metu taip pat susitikta su šių Olandijos vyskupijų ganytojais, susipažinta su seminarijų veikla ir pastoracinėmis bei socialinėmis programomis. Be to susitikta su įvairių Olandijos organizacijų, nuo pat Atgimimo pradžios Lietuvai teikusių įvairią paramą, atstovais ir padėkota jiems už visokeriopą pagalbą Lietuvos tikintiesiems, ypač jaunimo sielovados, švietimo bei katechezės, socialinės rūpybos srityse.