Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vasario 16-oji Kristaus Prisikėlimo šventovėje (2006.02.16)

2006 vasario 17, 17:10

Vasario 16 d. pilnutėlėje Kristaus Prisikėlimo šventovėje Kaune skambant giesmei  „Palaimink, Dieve, mus“ centrine nava prie altoriaus žengė ganytojų, kunigų, diakonų ir klierikų procesija. Iškilmingų šv. Mišių Lietuvos nepriklausomybės šventės proga liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius; drauge koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir Romualdas Krikščiūnas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS bei kiti Kauno kunigai. Homiliją sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius pakvietė kiekvieną jausti atsakomybę už turimą laisvę, jos išsaugojimą, kad niekam nesinorėtų išvažiuoti svetur. „Be Dievo palaimos ir be visų mūsų pastangų niekas nesukurs tikrai laisvos Lietuvos“, – baigė arkivyskupas (visą tekstą žr.: http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,371).

Šv. Mišių pabaigoje Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius kartu su parapijos Pastoracinės tarybos atstovais šios tarybos nutarimu už nuoširdų rūpinimąsi Prisikėlimo šventovės atstatymu arkivyskupui S. Tamkevičiui bei Kauno merui Arvydui Garbaravičiui įteikė „Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios“ apdovanojimus. Taip pat pagerbtas ir kunigas Vaclovas Aleksandravičius už ilgametį nuoširdų apaštalavimą. parapijoje. Po šv. Mišių pašventintas kolumbariumas, kuriame  bus laidojami Lietuvai nusipelnę žmonės.

17 val. sakralinės muzikos mėgėjai bažnyčioje klausėsi mišraus choro „Leliumai“ koncerto. Koncerte, prasidėjusiame Tautiška giesme, skambėjo Č. Sasnausko, J.Naujalio, St. Šimkaus ir kt. kompozitorių žinoma ir lietuvio širdžiai brangi muzika. Kūrinių „Lietuviais esame mes gimę“ ir „Lietuva brangi“ susirinkusieji klausėsi atsistoję. Po koncerto padėkos žodį tarė parapijos klebonas ir p. V. Bancevičius, padovanojęs kauniečiams šį muzikos vakarą. Padėkos raštai, gėlės buvo įteikti choro vadovui prof. A.Petrauskui, dirigentei R.Štreimikytei, koncertmeisterei D. Jatautaitei.

18 val. šv. Mišias už Lietuvą aukojo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas V. Grigaravičius. Visi, net stovintys, po koncerto liko drauge švęsti Eucharistijos. Homilijoje kun. V. Grigaravičius priminė Jėzaus žodžius žydų vadovui Nikodemui: „Tu privalai atgimti iš naujo, kitaip nebūsi išgelbėtas“. Pasak kunigo, taip ir mums reikia visiško pasikeitimo, naujo gyvenimo, kurį gali suteikti tik Dievas. „Prašykime Šventosios Dvasios malonės tikėjimu apšviesti mūsų tautos vadus, nes tik tikėjimas gali padėti jiems atsigręžti į žmogų, tik tikėjimas gali padėti pasiaukojančiai, savarankiškai veiklai vardan Lietuvos ir jos žmonių“, – baigė dekanas homiliją.