Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno kunigų seminarija pakvietė Kryžiaus kelio apmąstymui (2006.03.30)

2006 kovo 31, 15:11

Kauno kunigų seminarija pakvietė Kryžiaus kelio apmąstymui ir maldai Švč. Trejybės bažnyčioje. Šiame gavėnios susikaupime dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, seminarijos rektorius kun. lic. Aurelijus Žukauskas, seminarijos dvasinė vadovybė, dėstytojai, darbuotojai, auklėtiniai bei gausus būrys tikinčiųjų.

Kryžiaus keliui vadovavo seminarijos dvasios tėvas kun. lic. Kęstutis Kėvalas. Pradžioje pasveikinęs visus, išsakė troškimą, kad ši gavėnios malda dar labiau suvienytų su Kristumi ir vienus su kitais, ir priminė jog „būti krikščioniu – tai sekti Kristų, gyventi su juo, kaip tai darė apaštalai, pirmieji krikščionys ir šiandien visa Bažnyčia.“ „Kryžiaus kelias – tai krikščionio kelias; o kryžius - tai sostas, kuriame karaliauja Kristus. Leiskimės į Kryžiaus kelią, kad sustiprėtume gyvenimui ir parengtume savo širdis Priskėlimo džiaugsmui,“ – kvietė kun. K. Kėvalas.

Sekant Kristų jo kančios kelio stotyse buvo skaitomi seminarijos auklėtinių parengti mąstymai bei maldavimai; giedojo seminarijos klierikų choras.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn