Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Naujienos iš Jonavos dekanato (lapkritis)

2002 lapkričio 11, 16:40
(Atnaujinta!) Jonavos parapijos bei dekanato gyvenimo aktualijas.
Lapkričio 28 d. Jonavos dekanato tikybos mokytojos Regina Určinskienė ir Daiva Makarevičienė savo kolegoms surengė seminarą "Tegul gyvenimas būna šventė". Jos pasidalino mintimis ir patirtimi, kurią taiko savo pamokose, iš Brunhildos Sigl seminaro, vykusio vasarą Kulautuvoje. Mokytojos pamokė maldų, išmokė šokio "Gyvybės šaltinis", perteikė daug įdomių užduočių, pratimų, kuriuos bus galima panaudoti pamokose. Prelegentes išsamiai aiškino sakramentų prasmę, jų simbolius, akcentavo, kas svarbiausia, rengiant vaikus Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams, perdavė Brunhildos Sigl mintis apie veiklą parapijoje.

Lapkričio 23 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Ta proga šv. Mišias aukojo Ruklos įgulos kapelionas kapitonas kun. dr. Arnoldas Valkauskas ir Jonavos dekanas kun. Sigitas Bitkauskas. Gausiai į pamaldas susirinkę Ruklos mokomojo pulko bei kiti kariai nuoširdžiai meldėsi, šventė Eucharistiją. “Santarvės” aikštėje vyko kariuomenės ir karinės technikos paradas. Po to Kultūros namuose visi klausėsi garsaus dainininko V. Noreikos koncerto.

Lapkričio 23 d. bažnyčios vaikų ir jaunimo choristai pasikvietė į svečius jaunuosius Žeimių parapijos dainorėlius. Jie visi dalyvavo ir giedojo šv. Mišiose, kurias aukojo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras Audrius Mikitiukas, pasakęs turiningą pamokslą jaunimui. Choristus su Šv. Cecilijos, muzikų ir chorų globėjos, švente pasveikinęs Jonavos dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas padėkojo už gražias giesmes, veiklą parapijoje ir palinkėjo gausios Dievo palaimos.

Lapkričio 24 d. į Kristaus Karaliaus šventę atvyko svečias iš Lenkijos, Serocko miesto, dr. Stanislawas Suchecki, Jonavos bažnyčiai ir Šveicarijos kaimo koplyčiai padovanojęs arnotą. Tarp Jonavos ir Serocko parapijų užsimezgė graži draugystė.

Lapkričio 10 d. neopresbiteris kun. Audrius Mikitiukas Šv. apašt. Jokūbo parapijos bažnyčioje aukojo pirmąsias savo šv. Mišias. Su juo koncelebravo Jonavos dekanas, šios bažnyčios klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Naujasis kunigas padėkojo tikintiesiems už maldas ir aukas Kauno kunigų seminarijai, už Dievo malonę, kurią gavo per kunigystes šventimus. Po Mišių neopresbiteris palaimino parapijos kunigus ir visus tikinčiuosius ir padovanojo savo primicijų paveikslėlius.

Lapkričio 9 d. Jonavos tikybos mokytojams seminarą tema "Nuoseklus religinis ugdymas I ir II klasėse ir krikščioniško gyvenimo pagrindai" vedė katalikų tikybos vadovėlių I ir II kl. autorės, Panevėžio katechetikos centro vadovė Zita Tručionienė ir Rita Ratkevičiūtė. Autorės išklausė seminaro dalyvių pastabas apie vadovėlius, kalbėjo apie vadovėlių tikslą. Buvo apžvelgta išganymo istorija, remiantis Vatikano II susirinkimo nurodymu akcentuoti Dievo meilę. Katechetė Rita Ratkevičiūtė, dėstanti tikybą I–II kl., pasidalijo praktine patirtimi, apžvelgė programos ir vadovėlių neatitikimus, aptarė atskiras temas. Pasak tikybos mokytojos, 30 proc. programos temų mokytojas prireikus gali keisti.

Lapkričio 6 d. vyko Jonavos dekanato tikybos mokytojų pasitarimas, kuriame buvo aptarti svarbiausi darbai ir užduotys artimiausiam laikotarpiui. Pasitarimą vedė dekanato katechetikos metodinio kabineto vadovė N. Kulešienė. Buvo tariamasi, kaip geriau pasirengti moksleivių dvasinio susikaupimo dienoms prieš Kalėdas, apžvelgti akcijos "Gerumas mus vienija" organizavimo mokyklose bei kiti klausimai. Pasitarime dalyvavo Jonavos dekanas ir klebonas kun. S. Bitkauskas ir Švietimo skyriaus vyr. specialistė R.Gudonavičienė, kuruojanti tikybos dėstymą. Po pasitarimo visi dalyvavo šv. Mišiose už gyvus ir mirusius tikybos mokytojus.

Jonavos dekanato dekanas kun. Sigitas Bitkauskas nuo spalio 1 d. kiekvieną trečiadienį lanko dekanato mokyklas, norėdamas susipažinti su vadovais, dorinio ugdymo kuratoriais, įvertinti tikybos kabinetų būklę. Tikybos mokytojai su dekanu aptaria įvairias problemas, išsako savo pageidavimus, pareiškia pastabas. Jonavos pradinės mokyklos direktorė po dekano apsilankymo rado galimybę rekonstruoti buitines patalpas ir įrengti tikybos kabinetą. Šis kabinetas įrengtas ir Bukonių pagrindinėje mokykloje. Dabar tikybos kabinetai jau yra visose mokyklose.