Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos dvasininkų vizitas į Elko vyskupiją (2001 11 14)

2002 lapkričio 15, 13:25
Lapkričio 14 d. per dvi dešimtis Kauno arkivyskupijos dvasininkų – dekanai bei didesniųjų parapijų klebonai drauge su arkivyskupu S. Tamkevičiumi lankėsi Elko (Lenkija) vyskupijoje.

Lapkričio 14 d. per dvi dešimtis Kauno arkivyskupijos dvasininkų – dekanai bei didesniųjų parapijų klebonai drauge su arkivyskupu S. Tamkevičiumi lankėsi Elko (Lenkija) vyskupijoje. Delegaciją priėmė Elko vyskupas Edward Samsel bei už pastoraciją šioje vyskupijoje atsakingi dvasininkai. Šio vizito metu siekta išsamiau susipažinti su kaimyninės Lenkijos dvasininkų sielovadine patirtimi.

Kauno arkivyskupijos ganytojas ir kunigai buvo supažindinti su pagrindinėmis sielovados kryptimis Elko vyskupijoje: t.y. šeimų pastoracija, pastoracinių tarybų formavimu ir veikla, jaunimo sielovada, ligonių ir sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracija, rengimo visiems Sakramentams praktika, katecheze parapijose ir mokyklose, įvairiomis sielovados iniciatyvomis, pvz., sutvirtinamųjų piligriminių kelionių į pagrindinę vyskupijos šventovę tradicija, ir kt.

Po to Elko katedroje šv. Mišias koncelebravo abiejų vyskupijų ganytojai bei kunigai. Pamokslą pasakęs Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius kalbėjo apie įvairias Dievo dovanas, kuriant Dievo karalystę. Ganytojas pastebėjo, kad “sovietinės okupacijos metais turėjome kryžiaus dovaną, kuri leido mums tikėjimą branginti, jį stiprinti ir liudyti. Žvelgiant į ateitį, - pabrėžė arkivyskupas, - Bažnyčios sielovada turėtų būti tokia, kad mūsų laikmečiui aktualiai skelbtų pilnutinį Kristų ir pilną Evangeliją, idant tinkamai atsilieptume į šiandienos iššūkius – visuomenės sekuliarizaciją, moralinių vertybių praradimą ir kt.”

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius taip pat buvo supažindintas su Elko vyskupijos kunigų seminarija. Susitikime su šios Seminarijos auklėtiniais arkivyskupas sakė, “jog šiandienos pasaulyje kunigas gali prakalbinti žmogų Evangelija tik tada, kai savo gyvenimu ją pats liudija. Šiandien dažnai reikalingas sveikas evangelinis radikalumas”, - pabrėžė ganytojas.

Atsisveikindamas ir padėkodamas už tokį šiltą bei darbingą priėmimą, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius pakvietė Elko vyskupą Edwardą Samsel bei šios vyskupijos kunigus atsakomajam vizitui į Kauną.