Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Devintinių iškilmės Kaune (2006.06.18)

2006 birželio 18, 15:50

Devintinių sekmadienį Kauno miesto gatvėmis surengta procesija, skirta Švč. Sakramento garbei. Birželio 18 d. keli tūkstančiai tikinčiųjų iš visų miesto parapijų, nešini vėliavomis, vienuolijų, įvairių katalikiškų organizacijų atstovai, Kauno kunigų seminarijos klierikai išsirikiavo iškilmingai procesijai prie Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios. Iškilmės prasidėjo Švč. Sakramento išstatymu šioje bažnyčioje, trumpa adoracija ir Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, vadovavusio liturgijai, žodžiu, pakvietusiu ne tik pagarbinti Jėzų Švč. Sakramente, bet ir gyvai paliudyti, kad jis gyvena kartu ir mūsų gyvenimo kasdienybėje. Giedojo Įgulos bažnyčios choras.

Pirmąjį kartą Viešpats Jėzus Švenčiausiajame Sakramente buvo pagarbintas sustojus ant Įgulos bažnyčios laiptų prie šios bažnyčios lankytojų papuošto altorėlio. Ištrauką iš Evangelijos pagal Matą giedodamas skelbė kun. Artūras Kazlauskas. Procesija nuo Įgulos bažnyčios Laisvės alėja pajudėjo arkikatedros bazilikos link. Antrojoje sustojimo vietoje Laisvės alėjoje prie miesto sodo ištrauką iš Evangelijos pagal Morkų giedojo mons. dr. Artūras Jagelavičius. Altorėlį čia papuošė Šv. Gertrūdos bažnytėlės tikintieji bei marijonų talkininkai. Vilniaus gatvėje ties istorinės Prezidentūros kiemu trečiojo sustojimo altorėlį buvo parengę tėvai jėzuitai. Ištrauką iš Evangelijos pagal Luką čia giedodamas skelbė mons. Adolfas Grušas. Paskutinis sustojimas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios tikinčiųjų buvo paruoštas prie arkivyskupijos Jaunimo centro senamiestyje, kur Evangelijos pagal Joną ištrauką skelbė prel. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Procesija baigėsi arkikatedroje bazilikoje Eucharistinio Jėzaus pagarbinimu bei palaiminimu Švč. Sakramentu. Procesijos metu giedojo jungtinis rektoratų choras, vadovaujamas arkikatedros choro vadovės Vitos Vaitkevičienės.

Iškilmingas Devintinių šv. Mišias koncelebravo arkivysk. S.Tamkevičus drauge su procesijoje dalyvavusiais kunigais. Per pamokslą arkivyskupas priminė pamaldų dalyviams Vatikano II Susirinkimo ir Katalikų Bažnyčios Katekizme pateikiamus Eucharistijos apibūdinimus, kuriais Eucharistija apibrėžiama kaip „Dievo veikimo ir krikščioniškojo gyvenimo viršūnė ir versmė”. Pavadinęs ką tik pasibaigusią Devintinių procesiją „dėkingumo, pagarbos ir meilės pasireiškimu Viešpačiui, kurį mylime ir kuriuo pasitikime”, ganytojas perteikė Šventojo Tėvo Benedikto XVI žodžius, kuriais jis paragino atsiverti Jėzui: „šios gatvės turi būti jo keliai. Jis turi gyventi ne šalia mūsų uždarytas tabernakuliuose, bet tarp mūsų, mūsų kasdienybėje. Jis turi eiti ten, kur mes einame, gyventi ten, kur mes gyvename. Jo šventykla turi tapti pasaulis, kasdienybė“. Arkivysk. S. Tamkevičius pakvietė, išoriškai pagerbiant Jėzų, pasvarstyti, kaip kiekvienas asmeniškai atveriame jam savo širdį, ir apgailestavo dėl žmonių, kurie eina Komunijos nesusitaikę su Dievu, nepraktikuoja Atgailos sakramento, apgailestavo dėl šiuolaikinių žmonių požiūrio į nuodėmę bei Atgailos sakramento reikalingumą. „Didžiausia pagarba Eucharistijai nėra vien procesija, bet mūsų gyvenimas, tvarkomas pagal Viešpaties ir sąžinės balsą,” – sakė ganytojas.

Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas pakvietė melstis už Lietuvos vyskupų ad limina vizitą į Vatikaną, kad jis būtų naudingas visai, o ypač Lietuvos, Bažnyčiai, padėkojo procesijos dalyviams, ypač parapijų atstovams, broliams kunigams, ir visiems suteikė palaiminimą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt