Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkikatedroje baigta katechumenato programa (2006.06.03)

2006 birželio 05, 12:40

 Sekminių išvakarėse, birželio 3 dieną, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Sutvirtinimo sakramentą teikęs gausiam būriui jaunimo, sutvirtino ir 22 katechumenato programos dalyvius; keturi iš jų Eucharistinį Jėzų priėmė pirmą kartą.

Arkikatedros bazilikos šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje suaugusiųjų tikėjimo ugdymo bei pasirengimo įkrikščioninimo sakramentams programa, pradedama spalio pradžioje ir užbaigiama per Sekmines, vykdoma ketvirtus metus. 2005–2006 metais katechumenatą lankė per 60 įvairaus amžiaus žmonių. Vienas programoje dalyvavęs krikščionis tapo Katalikų Bažnyčios nariu. Buvo žmonių, po kelių dešimčių metų pertraukos vėl išdrįsusių patirti Dievo gailestingumą per Sutaikinimo sakramentą. 2006 m. Velyknakčio liturgijos metu keturios katechumenės priėmė Krikštą, Sutvirtinimą bei Pirmąją Komuniją.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt