Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Palemono bažnyčios 10-metų pašventinimo jubiliejus (2006 08 15)

2006 rugpjūčio 22, 14:20

Rugpjūčio 15 d. Palemono parapijos tikintieji šventė dvigubą šventę: Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventę ir Švč. M. Marijos Rožančiaus karalienės bažnyčios pašventinimo 10-ties metų sukaktį. Šv. Mišias už parapiją aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kartu su svečiais dvasininkais, tarp kurių buvo ir Čikagos arkivyskupo vikaras vyskupas Gustavas Garcia – Siller. Per Mišias giedojo suaugusiųjų ir vaikų chorai, vyko Eucharistijos procesija.

Pasibaigus šv. Mišioms buvo padėkota Ekscelencijai už atvykimą ir parapijos globą. Parapijiečių vardu taip pat padėkota bažnyčios įkūrimo komiteto pirmininkui Stanislovui Mačiuliui. Parapijos salėje vykusiame minėjime apie bažnyčios statybų pradžią, aukų rinkimą, saleziečių bendruomenės paramą kalbėjo tuometinis parapijos klebonas kun. dr. Krizantas Juknevičius SDB. Parapijos iniciatyvinio statybos komiteto pirmininko pavaduotojas Albinas Daukšys papasakojo apie doc. V. Taujenio norą matyti savo žemėje bažnyčią ir Albinos Taujenytės padovanotą 20 a sklypą ir namą statyboms, pasidalijo įspūdžiais apie statybų eigą ir priežiūrą.

Padėkoję dabartiniam klebonui Masimui Bianko SDB už nuoširdų rūpinimąsi parapijos reikalais, susirinkusieji dalyvavo agapėje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt