Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Suspenduotas kunigas Kęstutis Vilutis (2006.10.20)

2006 spalio 20, 11:31

Kunigo šventimų suspendavimo

DEKRETAS

Vadovaujantis Kanonų teisės Kodekso kan. 1371, 1° ir  2° , 1389 § 2 ir 1399 nuostatomis, savavališkai pasitraukus iš einamų pareigų, sukėlus viešą papiktinimą ir pažeidus reikalavimus, susijusius su kunigo pašaukimu ir jo gyvenimo kilnumu,

Kauno arkivyskupijos kunigas KĘSTUTIS VILUTIS yra suspenduotas nuo visų kunigiškųjų pareigų (a sacris).

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir turi būti viešai paskelbtas.

Kaunas, 2006 metų spalio mėnesio 20 diena, Nr. 41.

† Sigitas TAMKEVIČIUS SJ

Kauno arkivyskupas metropolitas

Mons. Adolfas GRUŠAS

Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris