Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Dvigubas jubiliejus Jonavoje (2002 12 08)

2002 gruodžio 13, 11:52
Gruodžio 8 dieną Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos bendruomenė šventė du garbingus jubiliejus: sukako 80 metų gerbiamam prelatui kun. Vincui Algirdui Pranckiečiui ir tiek pat metų praėjo nuo to laiko, kai 1922 m. gruodžio 13 d. vysk. J. Skvirecko raštu buvo atkurta Jonavos parapija, iki tol buvusi Skarulių šv. Onos parapijos filija.

Ta proga šv. Mišias koncelebravo pats jubiliatas ir du dekanai: Kauno I dekanato dekanas kun. Vytautas Grigaravičius ir Jonavos dekanato dekanas kun. Sigitas Bitkauskas. Pamokslą sakęs jubilijatas mons. V. A. Pranckietis atkreipė dėmesį, jog kasmet švęsdama advento liturgiją Bažnyčia sudabartina Mesijo laukimą: rengdamiesi pirmajam Išganytojo atėjimui tikintieji karštai laukia ir antrojo jo atėjimo. Jubiliatas, 38 savo kunigiškos tarnystės metus atidavęs šios parapijos tikinčiųjų bendruomenės ugdymui, sakė, jog Šv. apaštalo Jokūbo parapija, šiandien švenčianti savo 80-metį, yra ypatingai globojama Švč. Mergelės Marijos. Tik jos malonės ir užtarimo dėka Antrojo pasaulinio karo metais išliko nesugriauta dviejų šimtų metų mūrinė architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus projektuoja bažnyčia. Jos šventoriuje stovėjusi didinga, malonėmis garsėjusi iš Prancūzijos atgabenta Švč. Mergelės Marijos statula. Praūžus karui, ji piktadarių buvo suniokota. Dabar jos vietoje, koplytėlėje stovi kita Dievo Motinos skulptūra. Monsinjoras kvietė tikinčiuosius nuolat melstis ir prašyti Švč. Mergelės Marijos užtarimo sekant jos nuolankumo pavyzdžiu.

Eucharistijos liturgijos metu atnašas nešė ir Dievo globos jubilijatui meldė visos bažnytinės organizacijos. Po Mišių prelatą sveikino rajono valdžios, politinių partijų, J. Vareikio pagrindinės mokyklos atstovai, kunigai bei parapijiečiai.

Parapijos jubiliejaus minėjimas pratęstas Jonavos krašto muziejuje. Čia atidaryta mons. V. A. Pranckiečio meninių fotografijų paroda “Tremtyje”. Kunigas, būdamas tremtyje prie Baikalo ežero 1949–1959 metais, slapta teikė sakramentus. Parodoje eksponuojamose fotografijose užfiksuotos tremtinių krikštynos, vestuvės, laidotuvės ir kiti svarbūs gyvenimo momentai. Šiandien šios fotografijos yra unikalūs istoriniai dokumentai, liudijantys mūsų tautos krikščioniškąjį tikėjimą. O tai ypač svarbu pažinti kartoms, nemačiusioms tų baisių laikų. Parodos atidaryme dalyvavo ir visus šios šventės proga pasveikino Jonavos rajono vicemeras Rimvydas Paškauskas, muziejaus direktorė Regina Karaliūnienė, parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, kun. Vytautas Grigaravičius. Jonavos muzikos mokyklos auklėtiniai atliko kelis adventinius kūrinius.