Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Advento meditacija Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (2006.12.08)

2006 gruodžio 11, 16:03

Gruodžio 8 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pakvietė tikinčiuosius į advento meditaciją Venimus adorare eum Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Jos moto buvo žodžiai: Meldžiame, Viešpatie, įkvėpk troškimą – užsidegus Tavo Dvasia, skaidriais žibintais šviesti kelią ateinančiam Kristui (MR. gruodžio 17, komunijos malda). Maldos ir susikaupimo vakare dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, seminarijos rektorius kun. Aurelijus Žukauskas. Meditacijai vadovavo kun. Artūras Kazlauskas, giedojo seminarijos auklėtinių choras.

Kun. A. Kazlauskas taip nusakė susirinkusiems šio susitikimo tikslą: pabūti drauge ir kartu išgyventi adventą – Kristaus atėjimo laukimą. Buvo skaitomos Šventojo Rašto ištraukos, laukimo slėpinį kviečiama išgyventi apmąstant ypatingų asmenų – pranašo Izaijo, Elijo, Jono Krikštyto, Švč. Mergelės Marijos – vaidmenį Išganymo istorijoje. Meditacijos metu klierikų padalytas uždegtas žvakeles jos dalyviai kaip Kristaus šviesą buvo pakviesti parnešti į savo namų aplinką.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt