Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Marijos diena Šiluvoje: prieškalėdinis kunigų susitikimas (2006.12.13)

2006 gruodžio 15, 16:14

Gruodžio 13-ąją, Marijos dieną, Šiluvoje rinkosi Kauno arkivyskupijos kunigai. Tradiciškai prieš Kalėdas susitinkantys arkivyskupijos dvasininkai šiemet buvo pakviesti į Šiluvą dalyvauti prieškalėdiniame susirinkime,  pasimelsti vieniems už kitus, laužyti kalėdaičių ir švęsti kunigų Kūčių.

Iš pradžių dvasininkai susitiko Jono Pauliaus II namuose ir kartu su savo ganytoju arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi aptarė aktualius pastoracijos reikalus. Buvo priminta klebonams apie 2006 metų statistines bei finansines parapijų ataskaitas. Arkivyskupas supažindino su išvakarėse vykusio LVK posėdžio nutarimais, plačiau aptarė socialinio aprūpinimo senatvėje klausimą, Vilniaus arkivyskupijoje įsteigtą fondą kaip paramą šios arkivyskupijos kunigams, pakvietė kunigus teikti pasiūlymus šiuo klausimu. Ganytojas paragino kunigus aukoti Bernelių Mišias, jei tikintieji to pageidauja. Siekiant, kad dvasininkai kuo aktyviau galėtų dalyvauti susirinkimuose 2007 metais, nuspręsta juos rengti antradieniais. Pirmasis susirinkimas 2007 m. vyks sausio 30 d. Kauno kurijoje.

Vėliau visi meldėsi Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivysk. Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, taip pat arkivyskupijos kunigai, tądien gausiai dalyvavę šiose iškilmėse. Šv. Mišių pradžioje arkivysk. S. Tamkevičius pakvietė melstis ne tik už arkivyskupijos, bet ir visos Lietuvos kunigus, kad Dievas apdovanotų juos sveikata ir jie gerai atliktų savo pareigas. Per homiliją ganytojas pasveikino dvasininkus, kurie brangina kunigišką tarnystę, ir kvietė Šiluvos Dievo Motinos akivaizdoje apmąstyti Kalėdų įvykio prasmę savo gyvenime.

Priminęs Marijos ištartą „taip“, jos nuolankumą vykdant Dievo planą išgelbėti žmoniją iš nuodėmių, arkivyskupas atkreipė dėmesį į begalinę Dievo Motinos ištikimybę, išsaugotą net ir tamsiausiomis gyvenimo valandomis. Ganytojas paakino pasvarstyti, „kaip mes tarnaujame, kaip esame išsaugoję pirmųjų kunigystės dienų idealizmą“ ir paragino remtis Marijos pavyzdžiu savo tarnystę priimant kaip Dievo dovaną. Kalbėdamas apie dvasinį atsinaujinimą, reikalingą visai Dievo tautai, ganytojas drąsino kunigus ir dėkojo jiems, kad „nepavargdami ir nelaukdami pasaulio plojimų savo širdimi apima Bažnyčios ir tautos reikalus“. Arkivyskupas kvietė malda paremti vieni kitus ir savo pasiryžimą tarnauti taip, kaip tarnavo Dievo Motina Marija.

Šv. Mišių pabaigoje visų dvasininkų vardu arkivyskupas nuoširdžiai pasveikino Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos altaristą jubiliatą kunigą Vaclovą Aleksandravičių, švenčiantį 90 metų jubiliejų, ir padėkojo jam už daugiau kaip 60 metų uolią tarnystę arkivyskupijoje.

Jono Pauliaus II namuose dvasininkai dalyvavo agapėje, laužė kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems džiugių Kalėdų švenčių. Trumpą pasveikinimą jiems buvo paruošę ir Šiluvoje ugdomi Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniai. Šia proga Jono Pauliaus II namuose atidaryta Raseinių raj. mokyklų moksleivių geriausių darbelių dailės paroda „Angelo žinia“. Ši paroda taps tradicine.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt