Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ekumeninis susitikimas Kaune (2002 10 14)

2002 spalio 15, 14:16
Spalio 14 dieną Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre įvyko ekumeninis susitikimas, kurio iniciatorius buvo Jungtinės metodistų bažnyčios kun. Kingsly Holdenas. Susitikime dalyvavo 14 įvairių krikščioniškų tikėjimų atstovų: tėvas A. Saulaitis SJ, Lietuvos ekumeninės bažnyčių tarybos generalinis sekretorius J. Norvila, bendruomenės “Tikėjimo žodis” pastorius G. Lukošius, pranciškonas tėvas Paulius Vaineikis OFM ir kiti. Susitikimo tikslas – aptarti šiandienę ekumeninę padėtį Lietuvoje, pasidalyti patirtimi ir išgyvenimais dalyvaujant bendrose ekumeninėse pamaldose bei numatyti galimybes bendriems susitikimams ateityje.

Tėvo A. Saulaičio SJ pasakytos mintys sutapo su kun. K. Holdeno mintimi, kad ekumenizmas gali prasidėti ir nuo apačios, nelaukiant nurodymų iš viršaus. Diskusijų metu kalbėta, kas šiandien galėtų vienyti skirtingų tikėjimų krikščionis. Dalyvių nuomone, JAV, Brazilijoje ir kitose lietuvių išeivių gyvenamosiose vietose tautiškumas sudarė galimybę pranokti konfesijas dalijančius skirtumus. Šiuos laikus galime pavadinti ekumenizmo amžiumi, nes vykdoma daug iniciatyvų, kuriomis stengiamasi iškelti tai, kas bendra visiems krikščionims, šalutiniais dalykais laikant per ilgus šimtmečius susikaupusias nuoskaudas ir žemiškas istorijas.

Pasak J. Norvilos, apie ekumenizmo srityje pasiektą pažangą byloja kiekvienais metais vykstanti Krikščionių vienybės maldos savaitė, neformalių vietinių iniciatyvų dėka organizuojami įvairių krikščioniškų tikėjimų žmonių susitikimai, bendros pamaldos, pokalbiai apie ateities darbus, Katalikų televizijos rengiamos ekumeninės žinios, Krikščionių pilietinio veikimo centro veikla ir t. t. Kaip vieną ekumenizmo kliūčių J. Norvila įvardijo kai kurių grupių vadovų egoizmą, nenorą kalbėtis, atsiverti, dalytis su kitais patyrimu, įžvalgomis ir pan. Kun. K. Holdenas pristatė savo iniciatyva leidžiamą laikraštį “Ekumeninės žinios”. Susitikimo dalyviai vieningai pritarė minčiai, kad globalizacijos iššūkių akivaizdoje krikščionių vienybė savaime suprantamas ir priimtinas dalykas.