Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ekumeninės pamaldos Kaune (2007.01.25)

2007 sausio 26, 08:43

Užbaigiant maldų už krikščionių vienybę savaitę, sausio 25 dienos vakare paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Procesija prie altoriaus prasidėjusioms pamaldoms vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas, dalyvavo stačiatikių kunigas Igor Rinkevič, evangelikų liuteronų kunigas Erikas Laiconas, evangelikų reformatų kunigas Julius Norvila, prelatas doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Julius Grigonis.

Pradžioje vysk. J. Ivanauskas pasveikino kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkus ir visus pamaldų dalyvius, nuoširdžiai pasidžiaugė galimybe klausytis to, ką Dievas nori pasakyti per mūsų brolius ir seseris, ir drauge liudyti pasauliui Prisikėlusį Kristų ypač meldžiantis už išgyvenančius kančią ir atstūmimą. Apie dvasinį solidarumą su kenčiančiais pasaulyje kalbėjo ir evangelikų liuteronų kun. E. Laiconas: kelias minutes visi buvo pakviesti tyloje pabūti su esančiais savo kančioje.

Prisikėlimo bažnyčios chorui sugiedojus giesmę „Dieve, arčiau Tavęs”, vysk. J. Ivanauskas pakvietė bendrai Viešpaties maldai.

Pamaldose žodį taręs evangelikų reformatų kun. J. Norvila sakė, jog su džiaugsmu kasmet išgyvenąs tokios bendros maldos ir vienybės Kristuje galimybę. „Kartą per metus susirenkame, kad laimintume vieni kitus, o sugrįžę į savo tikėjimo namus melstumės vieni už kitus ir vieni kitus laimintume”, – kalbėjo dvasininkas. Stačiatikių kun. I. Rinkevič pabrėžė visų bendrumą Viešpaties Kūne ir apgailestavo, jog šiuolaikinis žmogus skaudžiai išgyvena laiko beprasmiškumą, jei jo gyvenime nėra Dievo.

Per pamokslą vysk. J. Ivanauskas nuoširdžiai džiaugėsi, jog turime brolius ir seseris, kurie dėl įvairių socialinių ir istorinių aplinkybių yra kitaip matantys ir kitaip suprantantys, tačiau branginą tą patį Kristų, vieni kitus ir jaučiasi viena krikščionių šeima. „Tegul Dievo Dvasia šią krikščionių vienybės savaitę siunčia kaip ženklą, jog su savo tikėjimo broliais ir seserimis galime susitikti tame pačiame ir vieninteliame šventumo kelyje – Kristuje”, – užbaigdamas sakė ganytojas.

Pamaldose dalyvavusiam Kauno stačiatikių bažnyčios chorui sugiedojus Tikėjimo išpažinimą, dvasininkai linkėjo ramybės, o paskui prieidami prie tikinčiųjų uždegė jų atsineštas žvakeles kaip Kristaus šviesos ženklą. Po maldavimų vysk. J. Ivanauskas suteikė palaiminimą, o parapijos klebonas kun. V. Grigaravičius padėkojo visiems pamaldų dalyviams.

Per agapę  vysk. J. Ivanauskas pakvietė kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkus vasario mėn. susitikti Prisikėlimo bažnyčioje. Visiems pritarus, ketinama pasidalyti patirtimi apie kunigo vaidmenį parapijos gyvenime.

Tą vakarą maldų už krikščionių vienybę savaitei buvo skirtos ir Taizé pamaldos Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, dalyvavo evangelikų liuteronų kun. Saulius Juozaitis. Taizé giesmes giedojo Piligrimystės pasirengimo centro ir Petrašiūnų parapijos chorai. Gausiems šių pamaldų dalyviams homiliją pasakęs kun. K. Rugevičius atkreipė dėmesį, jog tikroji vienybė prasideda prie kryžiaus, kai atnešame prie jo šio pasaulio rūpesčius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt