Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA PRADEDA PASIRENGIMĄ ŠVČ. MARIJOS MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE 400 M. JUBILIEJUI

2007 vasario 02, 11:59

Kauno arkivyskupija drauge su visos Lietuvos tikinčiaisiais 2008 metų rudenį rengiasi švęsti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų.

Šią žinią 2006 rugsėjo 8 d. paskelbė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius savo ganytojiškame laiške „Dėl pasirengimo Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui”. Tą pačią dieną arkivyskupas pasirašė dekretą, kuriuo įsteigė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus komitetą.

2007 m. sausio 25 d. arkiv. S. Tamkevičius patvirtino pasirengimo Jubiliejui programą. Šia programa siekiama išreikšti dėkingumą Dievo Motinai už jos užtarimu gautas malones Lietuvos žmonėms, taip pat atnaujinti savo tikėjimą bei krikščionišką gyvenimą. Dveji pasirengimo Jubiliejui metai visiems arkivyskupijos tikintiesiems turėtų būti „kelione per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį, sujungianti visus draugėn ir kviečianti garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį Marijos Sūnumi.”

Didžiausiu arkivyskupijos sielovados prioritetu minimu laikotarpiu turi tapti Eucharistijos slėpinio šventimas, taip pat puoselėjamas pamaldumas Dievo Motinai Marijai. Daug dėmesio numatoma skirti parapinei katechezei, dėti pastangų ugdant veiklią artimo meilę, šeimų krikščionišką gyvenimą, dvasinius pašaukimus ir blaivų gyvenimo būdą, puoselėti gyvybės kultūrą. Skelbiant ir liudijant prieš 400 metų Šiluvoje vykusio Švč. M. Marijos apsireiškimo žinią pasirengimo laikotarpiu ir vėliau švenčiant Jubiliejų siekiama ugdyti krikščionišką sąmoningumą rengiantis ir priimant sakramentus, skatinti Šventojo Rašto skaitymą, sekmadienio šventimą, maldos svarbą ir kt.

Pasirengimas Jubiliejui, kaip numatoma programoje, vyks trimis lygmenimis: parapijose, dekanatuose ir arkivyskupijos mastu, nes norima, kad Dievo malonių gausa, užtariant Mergelei Marijai, paliestų kuo daugiau tikinčiųjų, o Jubiliejaus žinia pasiektų visus geros valios žmones. Rengiantis Jubiliejui svarbus vaidmuo teks klebonams suburiant savo parapijų tikinčiuosius: numatyta steigti grupes, kurios ruoš parapijos pasirengimo programas, švenčių bei renginių kalendorių; koordinuos parapijos pasirengimą ir dalyvavimą arkivyskupijos renginiuose ir švenčiant Jubiliejų Šiluvoje.

2007 m. birželio 9–10 d. visose parapijose bus iškilmingai švenčiama Eucharistijos šventė – Dievo Kūno ir Kraujo (Devintinių) liturginė iškilmė. Ja taip pat siekiama pasirengti dekanatų ir arkivyskupijos Eucharistiniams kongresams.

Svarbus pasirengimo Jubiliejui parapijoje akcentas – iš parapijos į parapiją keliausianti 2007 m. vasario 4 d. arkikatedroje bazilikoje pašventinta Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Tądien ir bus pradėta jo kelionė, pirmiausia – į Kauno II dekanato Raudondvario parapiją. Numatytos ir jau parengtos paveikslo sutikimo ir išlydėjimo parapijose apeigos. Apkeliavęs visas arkivyskupijos parapijas, Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas 2008 m. prieš pat Jubiliejaus šventimą bus iškilmingai atneštas į Šiluvą.

Pasirengimas vyks ir dekanatų lygmeniu. Dekanatų komitetai rengs dekanatų Eucharistinius kongresus, organizuos paveikslo piligriminę kelionę po parapijas bei dekanato tikinčiųjų piligrimines keliones į Šiluvą kiekvieno mėnesio tryliktomis dienomis, numatys gaires, kaip bus dalyvaujama švenčiant Šilines 2007 ir 2008 m. Šiluvoje.

Rengiantis Marijos apsireiškimo Jubiliejui arkivyskupijos mastu 2007 m., Kaune ir Šiluvoje numatyta surengti Mariologinį kongresą, o 2008 m. – Eucharistinį kongresą; be to, 2007 ir 2008 m. Šiluvoje numatytos Šeimos, Jaunimo šventės ir dvi arkivyskupijos piligrimines kelionės.

Pasirengimo laikotarpiu tikimasi glaudaus parapijų grupių, dekanatų ir arkivyskupijos pasirengimo komitetų, bažnytinių institucijų ir visų dvasininkų bendradarbiavimo. Jubiliejaus programoje aktyviai dalyvauti kviečiami Kauno kunigų seminarijos, Katalikų teologijos fakulteto bendruomenės.

Jubiliejui rengtis kviečiami ir visi išeivijoje gyvenantys lietuviai: parapijos ir bendruomenės, įvairios institucijos ir organizacijos, lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, pastoracinių tarybų nariai ir visi tikintieji. Išeivijos lietuviai paraginti skleisti Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią, švęsti Jubiliejų savo parapijose ir bendruomenėse, užmegzti ryšį su pasirengimo komitetu Lietuvoje. Išeivijos lietuviai pakviesti rengti piligrimines keliones į Šiluvą ir atvykti švęsti Jubiliejų Šiluvoje.

Į Jubiliejaus šventimą atvykti kviečiami visi, ypač kaimyninių kraštų, tikintieji, kad būtų drauge išgyvenama tikėjimo vienybė ir Dievo Motinos Marijos meilė visiems Bažnyčios vaikams.

Pasirengimo laikotarpiu kiekvieną savaitę Šiluvos žinią savo klausytojams skelbs Marijos radijas. Be pagrindinių iškilmių transliacijos, šio radijo programoje ketvirtadieniais 11 val. numatomi susitikimai su Kauno arkivyskupijos parapijomis: jų atstovai dalysis mintimis apie rengimąsi Šiluvos Jubiliejui. Penktadieniais 16 val. lic. Vilija Karaliūnaitė ves laidą  „Čia per amžius tebus garbinamas mano Sūnus...“ Po Rožinio maldos transliacijos iš Šiluvos šventovės šeštadieniais 14 val., skelbiami Pasirengimo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400m. Jubiliejui komiteto pranešimai.

Visa pasirengimo Jubiliejui programa ir kita informacija:

http://kaunas.lcn.lt/siluvai400/ bei www.siluva.lt  

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt