Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Dievui pašvęstojo gyvenimo asmenų šventė Kaune (2003 02 1-2)

2003 sausio 05, 11:54
Kauno arkivyskupijos seserys ir broliai vienuoliai jau eilė metų vasario 2-ąją bendrai švenčia savąją šventę – Pašvęstojo gyvenimo dieną. Šiais metais ši diena pradėta minėti dar išvakarėse: tris dienas prieš iškilmę seserys ir broliai savo bendruomenėse pasiskirtu laiku rengė Švč. Sakramento adoraciją arba pamaldas su Žodžio liturgija, t.p. apmąstydami vienuolinio gyvenimo prasmę, remiantis naujausiais Bažnyčios dokumentais.

Vasario 1 d. 15 val. pašvęstojo gyvenimo nariai rinkosi į Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino Šv. Jurgio konvento koplyčią, kur brolis Carlo Bertagnin OFM vedė konferenciją apie ikonografiją. Jos metu supažindinta su rytų ir vakarų meno ištakomis ir krypčių skirtumais, pasidalijo apie ikonų tapymo techniką, simboliką bei prasmę. Broliai pranciškonai pristatė ir savo naujai nutapytą Dievo Motinos ikoną, kurią po konferencijos nusinešė į Jėzuitų bažnyčią. Čia programa tęsėsi toliau: susirinkus ne tik broliams ir seserims vienuoliams, bet ir gausiai tikinčiųjų bendruomenei buvo švenčiama valandų liturgija. Darnų ir vieningą vakaro psalmių giedojimą papildė švelnūs ir melodingi kanklių akordai. Po to iškilmingai švęsta Eucharistijos liturgija, kuriai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Homiliją sakęs pranciškonas kun. Paulius Vaineikis OFM tvirtino, jog šiandien Pašvęstojo gyvenimo nariai, kaip savo laiku Abraomas, o vėliau ir Švč. Mergelė Marija, savąjį pašaukimą – tai, kas jiems yra brangiausia – turi atiduoti Dievui, ir tai daryti ne vieną kartą, bet nuolat. Būtent tokia nuolatinė auka gali vesti Dievui pasišventusiuosius į širdies atsinaujinimą, nes žmogus yra šventovė, kurios altorius – širdis. Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas pašventino brolių pranciškonų nutapytą Dievo Motinos ikoną.

Po Eucharistijos šventimo seserys ir broliai giedojo krikščioniškuose Rytuose sukurtą Apreiškimo Švč. M. Marijai Dievo Gimdytojai himną – Akatistą. Susirinkę tikintieji, kantriai stovėdami, godžiai klausė iki šiol daugeliui negirdėtų Dievo Motinai skirtų pagarbos ir sveikinimo obalsių. Pamaldų liturgijai vadovavo kun. br. Paulius OFM. Įvadą į Akatisto giedojimą ir šventimą trumpai pristatė kun. Mindaugas Pukštys. Vakaras užbaigtas vienuolių agape Jėzuitų vienuolyno salėje.

Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo nariai Grabnyčių, arba Kristaus paaukojimo šventykloje iškilmei, rinkosi į Kauno arkikatedrą baziliką. Čia iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius. Pamaldų metu giedojo ir grojo seserys ir broliai vienuoliai, o Šv. Mišioms patarnavo Kauno Kunigų seminarijos auklėtiniai. Arkivyskupas homilijoje pabrėžė pašvęstojo gyvenimo vertę ir aukos prasmę šių dienų pasaulio iššūkiuose, žmogaus vertę prarandančioje visuomenėje, hedonistinės kultūros apsuptyje. “Vienuoliškasis gyvenimas Bažnyčioje tuo ir yra brangus, kad Dievui pašvęstieji ne tiek žodžiais, kiek savo gyvenimu liudija, jog didžiausia vertybė yra ne daiktai, bet Dievas, kad didžiausias džiaugsmas yra tarnauti ne sau, bet kitiems; kad žmogus gali tapti laimingas tik tada, kai yra visiškai klusnus Dievo valiai” – sakė ganytojas ir užbaigė homiliją nuoširdžiai dėkodamas broliams ir seserims vienuoliams, už jų atsiliepimą į Dievo meilės kvietimą tokiam gyvenimo kelio pasirinkimui bei už jų ištikimą tarnystę šiame kelyje.