Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Kaune (2003 02 11)

2003 vasario 12, 17:49
Vasario 11 d., kai Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima Liurdo Dievo Motinos šventė, Katalikų Bažnyčia jau vienuoliktą kartą minėjo Pasaulinę ligonių dieną, kurią 1993 m. įsteigė popiežius Jonas Paulius II.

Šia proga Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius tądien lankėsi Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK). Didžiojoje auditorijoje už ligonius bei visus jais besirūpinančius jis aukojo šv. Mišias. Drauge su arkivyskupu meldėsi Kauno m. dekanas ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas kun. Vytautas Grigaravičius, klinikų kapelionas kun. Jonas Babonas bei gausus būrys šioje ligoninėje besigydančiųjų, o taip pat gydytojų bei kitų personalo darbuotojų. Giedojo KMUK choras, surengęs trumpą koncertėlį po pamaldų, kuriame taip pat dalyvavo J. Naujalio muzikos mokyklos auklėtiniai.

Pamokslo metu arkivyskupas S. Tamkevičius pabrėžė, jog kiekvieno žmogaus gyvybė ir kančia Dievui yra be galo brangi, Jam mes esame visi reikalingi, nes Jo akivaizdoje visi esame lygūs – ir pasiligojęs senelis, ir sveikas jaunuolis, ir prezidentas. Ganytojas, pasiremdamas Šventojo Tėvo mintimis, susirinkusiems trumpai paaiškino, kodėl visa Bažnyčia ypatingai pamini šią Ligonių dieną: “Mes matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Išgelbėtoją… Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli” (1 Jn 4,14.16). Šie apaštalo Jono žodžiai labai gerai paaiškina sveikatos sielovados tikslus. Bažnyčia, atpažindama Kristų kenčiančiuose broliuose, įsipareigoja skelbti jiems Gerąją naujieną ir liudyti ją artimo meilės darbais. Kiekvienas žmogus širdyje kelia dramatiškus klausimus apie mirtį ir skausmą. Ir nors sekuliarizuotas mentalitetas norėtų juos pašalinti arba ignoruoti, šie klausimai vis tiek reikalauja atsakymo. Ypač kai susiduriama su tragiškais žmonių išgyvenimais, krikščionis yra pašauktas liudyti guodžiančią tiesą apie prisikėlusį Kristų, kuris pasiima visas žmonijos negandas, kančias, taip pat ir mirtį, ir viską paverčia gyvybe ir malone. Šią tiesą šiandien reikia skelbti ir liudyti visam pasauliui, iki pat žemės pakraščių.” – rašo popiežius Jono Paulius II šiemetiniame laiške, skirtame vasario 11-ąją švenčiamai ligonių dienai.

Po Šv. Mišių arkivyskupas S. Tamkevičius aplankė negalinčius vaikščioti ligonius Klinikų chirurgijos skyriuje, juos palaimino, palinkėjo jiems sveikatos ir kaip, šią dieną simbolizuojantį ženklą, kiekvienam įteikė iš paties Šventojo Tėvo gautą bei palaimintą paveikslėlį.

Pirmą kartą ligonių dienos pagrindiniai renginiai vyko 1993 m. vasario 11-ąją Liurde. Po to – kitose didžiosiose Mergelei Marijai dedikuotose šventovėse. Šiemetinės, jau vienuoliktosios Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai renginiai vyko Jungtinių Amerikos Valstijų sostinėje Vašingtone, Mergelei Marijai dedikuotoje amerikiečių nacionalinėje šventovėje.