Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Altoriaus konsekracija Šv.Kryžiaus (karmelitų ) bažnyčioje (2007 06 03)

2007 birželio 05, 20:30

Birželio 3 d. Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje vyko naujo altoriaus konsekracija. Altorių konsekravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Iškilmingoje liturgijoje dalyvavo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, arkikatedros bazilikos administratorius vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis ir vikaras kun. Darius Varnelis. Išpažinčių klausė kaimyninės Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras Kastytis Šulčius ir Karmelitų parapijos altaristas kun. Jonas Račaitis. Parapijos tikintieji galėjo matyti ypatingas altoriaus, garbingiausios bažnyčios vietos, kur aukojamos šv Mišios ir yra Švč. Sakramentas, konsekracijos apeigas: altoriaus pabučiavimą,  smilkymą, patepimą šventuoju krizmos aliejumi, uždengimą balta drobule, puošimą.

Savo homilijoje vysk. J. Ivanauskas džiaugėsi, kad tai pirmasis altorius, skirtas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui. Altorius, sakė ganytojas, yra žmogaus ir Dievo susitikimo vieta. Meilė Dievui atveda mus sekmadieniais prie altoriaus, kuris simbolizuoja mūsų religinį mąstymą ir religinį gyvenimo būdą. Vyskupas pabrėžė, jog be religinės savimonės žmogus viską nukreipia tik į save, nutraukdamas santykį su Dievu. „Šis altorius nuolatos primins mums, kad žmogaus gyvenimo pašaukimas yra gyventi su Dievu ir su kitais žmonėmis”, – sakė ganytojas kartu dėkodamas parapijos klebonui kun. Emiliui Jotkui, architektei Reginai Žukauskienei, visiems rėmėjams. Dvasininkai ir svečiai vėliau pasirašė aktą, liudijantį altoriaus konsekracijos faktą.

Parapijos klebonas kun. E. Jotkus taip pat tarė padėkos žodį visiems šventėje dalyvavusiems dvasininkams už gerus patarimus ir pagalbą, pakvietė vysk. J. Ivanauską įteikti padėkos raštus architektei R. Žukauskienei, Kauno miesto centro seniūnui Vytautui Pauliukui, UAB „ NOREX NT“ direktoriui Linui Vžesniauskui, AB „Stumbras“ direktoriui Vidimantui Švabui. Klebonas padėkojo visiems geros valios žmonėms už šią puikią dovaną Švč. M. Marijos garbei ir parapijos tikintiesiems. 

 Nijolė Kulėšienė, Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija