Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apdovanotieji Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2007 06 24)

2007 birželio 25, 10:14

2007 m. birželio 24 d., Kauno arkivyskupijos dienos proga, švenčiant dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo šventę, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo šiuos asmenis:

Mons. Kazimierą Senkų – už ilgametę uolią kunigiškąją tarnystę, bažnytinio giedojimo puoselėjimą ir nuoširdžią pagalbą Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje.

Mons. Lionginą Vaičiulionį – už nuoširdų ilgametį darbą pastoracijoje, kunigiškos dvasios puoselėjimą, rūpestį, statant Kauno miesto Šventosios Dvasios parapijos bažnyčią.

Kun. Vytautą Merkį SJ - už nuoširdų bendradarbiavimą studentų ir jaunimo sielovadoje, nuolatinį tarnavimą kiekvienam, reikalingam pagalbos.

Janiną Morkūnienę – už nuoširdų dalyvavimą Ukmergės šv. Petro ir Povilo parapijos bei Ukmergės dekanato veikloje ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Joną Grigą – už nesavanaudišką uolią pagalbą Kauno arkikatedroje bazilikoje bei Šv. Mikalojaus bažnyčioje, nuoširdų pamaldumą ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Gasparą Pikturną – už tvirtą tikėjimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai bei aktyvų dalyvavimą Raudondvario parapijos gyvenime.

Kristiną Laurinavičiūtę – už uoliai atliekamą katechetės darbą, vaikų ir jaunimo rengimą sakramentiniam gyvenimui ir asmeninį tikėjimo liudijimą savo gyvenimu.

Antaną Gečą – už nesavanaudišką nuoširdžią pagalbą Vilkijos parapijai, aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Gediminą ir Zitą Dzigus – už nuoširdų dalyvavimą Josvainių parapijos gyvenime, sąmoningą įsijungimą į parapijoje vykdomas programas bei krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Gintautą Petrošių – už nesavanaudišką paramą Betygalos parapijai ir Kauno kunigų seminarijai bei krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Antaną Urboną – už ilgametį nuoširdų ir pasiaukojantį darbą, atstatant Kristaus Prisikėlimo bažnyčią bei uolų dalyvavimą parapijos gyvenime.

ses. Laurą Vandą Navikaitę SJE – už ilgametį uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos kurijoje, ištikimybę Bažnyčiai bei tvirtą tikėjimo ir pašauktojo gyvenimo liudijimą.

Viliją Karaliūnaitę – už uolų darbą arkivyskupijos kurijoje bei Kauno arkikatedroje – bazilikoje, nuoširdų ir pasiaukojantį dalyvavimą „Marijos radijo“ veikloje.

Mindaugą Buiką – už ilgametį pasiaukojamą darbą katalikų žiniasklaidoje, ištikimai perteikiant aktualius Bažnyčios ir visuomenės santykių klausimus, ir nuoširdų tikėjimo liudijimą.

Sofijai (po mirties) ir Juozui Kungiams – už dosnią nesavanaudišką paramą Kėdainių šv. Juozapo parapijai, aktyvų bendradarbiavimą sielovadinėje gimtosios parapijos veikloje

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt