Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Katalikų teologijos fakultete Kaune lankėsi Katalikiškųjų studijų kongregacijos atstovai iš Vatikano (2003 02 17-18)

2003 vasario 21, 01:37
Vasario 17–18 d. Katalikų teologijos fakultetą (KTF) Vytauto Didžiojo universitete (VDU) pirmą kartą vizitavo oficialūs Vatikano Katalikiškųjų studijų kongregacijos atstovai: Budapešto ir Esztergomo (Vengrija) arkivyskupas Peteris Erdo ir monsinjoras Francesco Massimo Pepe, šios kongregacijos atsakingasis už teologijos studijas Rytų Europoje. Minėtoji kongregacija kuruoja apie 1000 katalikiškųjų universitetų pasaulyje, vienijančių per 48 milijonus studentų.

Nors oficialaus vizito tikslas, anot mons. F. M. Pepe – pateikti Katalikiškųjų studijų kongregacijai siūlymus kaip gerinti teologijos studijas, tačiau, kaip pabrėžė arkiv. P. Erdo, tai labiau draugiškas ir broliškas vizitas, siekiant artimiau susipažinti, dalintis patirtimi, užmegzti glaudesnius ryšius. Iki šiol, anot KTF dekano mons. doc. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno, ryšys su Katalikiškųjų studijų kongregacija buvo daugiau popierinis, nors pačiam dekanui teko keletą kartų lankytis ir pačioje kongregacijoje.

Vizituodami Katalikų teologijos fakultetą svečiai domėjosi studijų programomis, dėstymo metodika, materialine baze, susitiko su dėstytojais, studentais, universiteto rektoriumi, apžiūrėjo fakulteto biblioteką, drauge su Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais bei vadovybe šventė Eucharistiją seminarijos bažnyčioje.

Sustikimas su teologijos fakulteto dėstytojais vyko nesenai baigtuose restauruoti KTF rūmuose, kone gražiausioje auditorijoje, pavadintoje vysk. Būčio vardu,. Susitikime dalyvavo per keturias dešimtis dėstytojų, ne tik dėstančių fakultete Kaune, bet ir afilijuotose mokymo įstaigose: Kretingos Šv. Antano Religijos studijų institute ir Marijampolės pal. arkiv. J. Matulaičio kunigų seminarijoje. Vatikano vizitatorius arkiv. P. Erdo susitikimo pradžioje kalbėjo apie teologijos mokslo svarbą tiek globaliajame pasaulyje, tiek ir visuotinėje Bažnyčioje, primindamas popiežiaus Jono Pauliaus II mintį, kaip svarbu šiandieniame pasaulyje krikščionims keistis tikėjimo patirtimi bei dovanomis. Jis taip pat akcentavo dėstytojų išsilavinimo lygį bei pabrėžė mokslinio žurnalo svarbą, pasiūlydamas jau ketverius metus leidžiamam atnaujintam KTF žurnalui "Soter" bendradarbiauti su mokslinį teologijos žurnalą ir vendgriškai, ir užsienio kalbomis leidžiančiu Budapešto katalikiškuoju universitetu, kuriam, beje, tik prieš dešimtmetį įkurtam, ilgą laiką vadovavo pats arkivyskupas P. Erdo.

Dėstytojai svečiams iškėlė keletą klausimų dėl bažnytinių ir valstybinių studijų teisinių netolygumų, kai nepripažįstami vieni ar kiti diplomai, ar privaloma laikytis tiek bažnytinių, tiek valstybinių baigiamųjų egzaminų tvarkos. Tokios problemos, anot vizitatorių egzistuoja ir kituose kraštuose, tačiau yra išsprendžiamos. Tai patvirtinta ir tuoj po to vykusiame vizitatorių susitikime su VDU rektoriumi prof. V. Kaminsku bei prorektoriumi prof. P. Zakarevičiumi, su kuriais iš esmės sutarta, jog nei iš universiteto, nei iš kongregacijos pusės nebus jokių kliūčių, kad šalia KTF išduodamų religijos mokslų bakalauro diplomų būtų įrašyta ir krikšioniškosios pedagogikos specializacija, be kurios, pagal Lietuvos įstatymus, diplomantai iki šiol formaliai negalėdavo pilnateisiai dirbti pedagoginį darbą.

Susitikime su studentais, vykusiame Didžiojoje fakulteto auloje, sveikinimus visos Vatikano katalikiškųjų studijų kongregacijos vardu jaunimui perdavė mons. F. M. Pepe, prisipažinęs besijaučiąs arti studentų, nes tik prieš dvejus metus apsigynęs bažnytinės teisės doktoratą. Arkiv. P. Erdo, pavadinęs būsimuosius teologus naujųjų laikų misionieriais, sakė: “Džiaugiuosi matydamas jūsų šalyje gimstant naują tikrovę – šiame fakultete teologiją studijuoja daug pasauliečių, kurie turės galimybę nešti gerąją naujieną ir krikščioniškąją tiesą į mokyklas, ko anksčiau daryti negalėjo”. Studentai su svečiais iš Vatikano diskutavo apie teologijos studijas baigusių pasauliečių darbo perspektyvas, stažuotes užsienio universitetuose, galimybę kelti mokslinę ir profesinę kvalifikaciją.

Pasak vizitatorių apie Katalikų teologijos fakultetą Vytauto Didžiojo universitete, tiek apie studijų programas bei dėstytojų kvalifikaciją, tiek ir apie materialinę mokymosi bazę, jie galį atsiliepti tik teigiamai bei pasiūlė tapti tarptautinės katalikiškųjų universitetų asociajacijos nariais.