Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Mons. Pr. Tamulevičiaus pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kaune (2007. 07. 04)

2007 liepos 02, 17:29

Liepos 4 d. arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis paminėtos monsinjoro dr. Pranciškaus Tamulevičiaus pirmosios mirties metinės (Kauno kunigų seminarijos dėstytojas nuo 1948 m., dvasios tėvas, 1993–1996 m. šios seminarijos rektorius pas Viešpatį iškeliavo 2006 m. liepos 4 d. būdamas 83 m. amžiaus; palaidotas liepos 7 d. arkikatedros šventoriuje).

Šv. Mišioms vadovavo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius, keliolika kunigų. Vyskupas pasveikino pamaldų dalyvius, velionio artimuosius, pakvietė prašyti Viešpatį, kad ir mūsų žemiškojo gyvenimo kelionė, kaip šviesaus atminimo monsinjoro kunigiška tarnystė, vyktų Dievo numatyta linkme.

Per homiliją ganytojas pabrėžė nuolatinį Evangelijos kvietimą sekti Kristų, girdėti jį, matyti jo ženklus savo gyvenime ir atkreipė dėmesį, kokios pamatinės dvasinės vertybės yra įrašytos žmogaus prigimtyje ir kaip jas išpuoselėjus atsiveria mūsų kelias į šventumą. Pasak ganytojo, šiame Evangelijos kelyje buvo monsinjoras Pr. Tamulevičius – kilnus žmogus, geras kunigas ir dvasios tėvas, kuris tikrai brangino Dievo dovanotas vertybes. Evangelija pagrįstas gyvenimas, kuris švietė kitiems, kėlė, džiugino, turtino ir padėjo žengti kunigystės žingsnius – taip šio dvasininko gyvenimą apibūdino vysk. J. Ivanauskas, ragindamas labiau branginti Dievo dovanas, vienų kitų gėrį, kol esame kartu.

Po šv. Mišių metinių paminėjimas tęsėsi malda prie mons. Pr. Tamulevičiaus kapo arkikatedros šventoriuje. Čia buvo pašventinta ir paminklinė lenta, o vėliau, sugrįžę į baziliką, minėjimo dalyviai giedojo Rožinį.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt