Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Bažnyčios kryžiaus ir sielovados centro pašventinimas Gerojo Ganytojo parapijoje (2007.08.14)

2007 rugpjūčio 06, 14:43

Rugpjūčio 14 d., Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventės išvakarėse, Kauno Gerojo Ganytojo parapijos tikintieji rinkosi prie statomos parapijos bažnyčios. Parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius pasveikino svečius ir parapijiečius, atvykusius į šios bažnyčios kryžiaus pašventinimo apeigas. Parapijos sumos choras giesme pasitiko į jas atvykusius Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių, I dekanato dekaną mons. Vytautą Grigaravičių, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) kleboną kun. Virginijų Veprauską.

Pašventinimo liturgijos metu susirinkusieji klausėsi Šv. Rašto skaitinių, Evangelijos ir arkiv. S. Tamkevičiaus ganytojiško žodžio. Arkivyskupas pabrėžė, kokia svarbi ši akimirka parapijai, kuri po žingsnelį artėja į Dievo namų statybos pabaigą. Ant bažnyčios iškeltas kryžius – vilties ir išganymo simbolis kiekvienam žmogui. Pasak ganytojo, žvelgdami į jį, privalome iš jo semtis stiprybės kasdieniams darbams, mokytis labiau vertinti savo šeimas, nebūti piktiems ir neteisingiems.

Iš nerūdijančio metalo pagamintas 7,5 metrų aukščio kryžius buvo pašventintas, skambant giesmei „Kryžiau šventas“ iškeltas ir pritvirtintas prie bažnyčios sienos. Arkivyskupas taip pat pašventino klebono rūpesčiu naujai pastatytas ir įrengtas parapijos sielovados centro patalpas. Jose įsikurs parapijos raštinė, jaunimo bei šeimos centrai. Senojoje raštinėje veiks parapijos Caritas.

Po pašventinimo apeigų arkivyskupas S. Tamkevičius vadovavo šv. Mišioms; jas koncelebravo mons. V. Grigaravičius ir kun. J. Stankevičius. Jų pabaigoje parapijos sielovados centro darbuotojai padėkojo arkivyskupui už pašventinimą ir maldas.

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos informacija