Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Savaitgalio stovyklėlė Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos vaikams (2007.10.28)

2007 spalio 29, 12:22

Spalio 28 d. Karmelitų parpijos vaikai, besirengiantys Pirmajai Komunijai, dalyvavo savaitgalio stovyklėlėje. Jos projektą pagal giesmės žodžius „Laikyki, Marija, mus savo globoj“ ruošė parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Projektas skirtas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui paminėti. Klebonui mielai talkino neokatechumenų bendruomenės jaunimas ir parapijos katechetė. Sekmadienio rytą vaikai su tėveliais dalyvavo vaikų ir jaunimo šv. Mišiose ir meldėsi už tikinčias šeimas, kad jos išgirstų Švč. M. Marijos kvietimą garbinti jos Sūnų Jėzų. Vaikai, vadovaujami parapijos jaunimo, dalyvavo šv. Mišių liturgijoje. Mergaitės mokėsi giedoti, o berniukai patarnavo prie altoriaus. Tėveliams ir vaikams buvo išdalyti klebono parengti lankstinukai su šv. Mišių eiga. Ši paprasta priemonė padeda tiek vaikams, tiek tėveliams lengviau ir greičiau įsitraukti į švenčiamą liturgiją.

Vėliau šventoriuje, atsisveikinę su tėveliais, vaikai kartu katechete, jaunimo grupele, bažnyčios ministrantais, klebono palaiminti ir drauge su juo išvyko į netoli Kauno esančias Lapes, aplankė nuo 1980 metų Salių kaime po Vytauto Andziulio namu veikusią pogrindinę spaustuvę-leidyklą, kurioje buvo spausdinami sovietmečiu uždrausti religiniai leidiniai. Sodybos šeimininkas ir spaustuvės įkūrėjas mielai papasakojo vaikams apie šią dabar jau Vytauto Didžiojo karo muziejaus padaliniu tapusią pogrindinę spaustuvę, dabar čia veikiančią iškiliosios spaudos ekspoziciją, į kurią renkami visoje Lietuvoje leisti pogrindiniai leidiniai. Vytautas Andziulis ne tik atsakinėjo į vaikų beriamus klausimus, bet ir vedžiojo po šiltnamio viduje, po vandens baseinu, įrengtą spaustuvę, parodė spausdinimo mašiną, šriftą, kuriuo jis pats spausdino įvairius leidinius, tarp jų – ir vyskupo Kazimiero Paltaroko „Tikybos pirmamokslį“, kuris buvo atspausdintas ir išplatintas 32 tūkst. egz. tiražu; maldaknygę „Garbė tau, Viešpatie“, spausdintą 32 kartus ir išleistą apie 5,5 tūkst. egz. bei daugelį kitų leidinių. Visi dėkojo sodybos šeimininkui už įdomią ekskursiją ir kartu su juo nusifotografavo prie sodybos.

Toliau keliauta į Palemono parapiją. Stovyklautojai aplankė S. Nėries muziejų, Kauno marių skardį, gėrėjosi rudenine gamta, dalijosi įspūdžiais. Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje stovyklautojus pasitiko pats parapijos klebonas kun. Massimo Bianko SDB. Klebonas aprodė bažnyčios viduų, padovanojo saleziečių vienuolių religinės spaudos leidinių, pakvietė visus bendrai maldai prie stebuklingosios Švč. M. Marijos statulos kaip padėkos ženklui už stovyklėlės projekto įgyvendinimo sėkmę, prašant užtarimo ir globos vaikams, besirengiantiems Pirmajai Komunijai.

Palemono parapijos jaunimas sutiko svečius karšta arbata, sumuštiniais ir bandelėmis. Prie bendro stalo visi giedojo padėkos maldą už suteiktas gėrybes ir susikibę rankomis kalbėjo Viešpaties maldą. Vėliau pagal šio projekto sumanymą giesmių pamokėlę vaikams vedė Karmelitų neokatekumenų grupės ir Palemono parapijos jaunimas. Palemono parapijos klebonas visus pradžiugino savo giedojimu akoponuojant gitara. Kito užsiėmimo metu vaikai žaidė įvairius žaidimus religine tema, juose mielai dalyvavo ne tik jaunimas, bet ir abiejų parapijų klebonai. Nepastebimai prabėgo tos valandos ir baigiantis dienai visi vėl sėdo prie bendro stalo, vaišinosi atsivežtinėmis tėvelių suruoštomis vaišėmis, dėkojo svetingiems šeimininkams už patirtą džiaugsmą, šiltą priėmimą.

Dėkojame Karmelitų parapijos klebonui kun. Renaldui Šumbrauskiui už šią puikią idėją ir turime vilties, kad tokias savaitgalio stovyklėles ateityje galėsime rengti ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams.

Nijolė Kulėšienė, Karmelitų parapija