Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vysk. J. Ivanausko apsilankymas Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčioje (2007.12.27)

2007 gruodžio 28, 14:00

Gruodžio 27 d., švenčiant Šv. apašt. Jono evangelisto šventę, Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje lankėsi arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. 18 val. prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurias celebravo vysk. J. Ivanauskas, koncelebravo svečiai kunigai: kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) vikaras bei arkivyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Kastytis Šulčius ir parapijos kunigai. Šv. Mišių pradžioje vyskupas pasveikino parapijos kleboną kun. Emilį Jotkų, kitus parapijoje dirbančius dvasininkus, susirinkusį jaunimą bei visus tikinčiuosius, pasidžiaugė koplyčios atsinaujinimu.

Per šv. Mišias buvo pašventintas naujasis paveikslas Švč. Trejybė (dailininko Simono Čechavičiaus 1756–1758 m. tapyto paveikslo reprodukcija), skirtas artėjančiam 400 metų Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo jubiliejui. Paveikslas pakabintas koplyčios presbiterijoje siekiant atnaujinti jos liturgiją ir estetinį vaizdą. Buvo atlikti koplyčios remonto darbai, įsigyti liturginiai drabužiai, liturginiai indai, naujos Kryžiaus kelio stotys, sutvarkytas apšvietimas. Rengiantis artėjančiam Jubiliejui buvo aplankyta daugiau kaip 500 šeimų ir pavienių žmonių, toliau sėkmingai tęsiami naujosios bažnyčios statybos darbai.

Pasirengusiam jaunimui buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Gausiai susirinkę jaunuoliai įdėmiai klausėsi jiems skirto vyskupo pamokslo apie tikėjimo vertybių sąmoningą suvokimą, apsisprendimą gyventi tikėjimu šiuolaikinėje visuomenėje, vidinės dvasinės laisvės ugdymą.

Šv. Mišių pabaigoje buvo suteiktas ypatingas vysk. J. Ivanausko palaiminimas. Parapijos jaunimo vardu ateitininkė pasveikino ganytoją, padėkojo už apsilankymą, įteikė gėlių.

Ses. Paulė Skapaitė, Šventosios Dvasios parapijos sekretorė