Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pelenų dienos šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje (2008.02.06)

2008 vasario 04, 16:07

Vasario 6 d., Pelenų trečiadienį, Bažnyčia pradėjo gavėnios laikotarpį – keturiasdešimties dienų pasirengimą Velykoms, kai krikščionys švenčia Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę. Kauno arkikatedroje bazilikoje 10 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, mons. Adolfas Grušas, Marijos radijo direktorius kun. Oskaras Petras Volskis. Pelenų dienos liturgijos metu pašventintus pelenus kaip atgailos ženklą arkivyskupas ir kiti dvasininkai barstė ant tikinčiųjų galvų tardami žodžius: „Atsiversk ir tikėk Evangelija.”

Atsivertimo ir susitaikymo su Dievu tema skambėjo ir arkiv. S. Tamkevičiaus homilijoje. Ganytojas pabrėžė, jog per gavėnią Bažnyčia kviečia, pasitikint Dievo gailestingumu, su juo susitaikyti,  kad Velykų džiaugsmas ženklintų mūsų dvasinį prisikėlimą. Pasitraukti iš kasdienybės triukšmo, apriboti televizijos žiūrėjimą ir ypač vaikų žaidimų internete laiką, dalyvauti rekolekcijose, žadinti gailestį, melstis tyloje su Viešpačiu, adoruoti Švč. Sakramentą – šiais būdais arkivyskupas nuoširdžiai patarė pasinaudoti, jei norima rimtai išgyventi gavėnios metą ir atsisakyti savo netvarkingų prisirišimų, atkurti savo dvasinio gyvenimo grožį ir ryšį su Dievu.

Pašventintų pelenų tikintieji galėjo parsinešti namo, kad jais pabarstytų galvas savo artimiesiems ir primintų jiems apie prasidėjusį susitaikymo su Dievu metą.

Pamaldų pabaigoje mons. A. Grušas pakvietė arkikatedros lankytojus dalyvauti specialiose Graudžių verksmų (sekmadieniais) ir Kryžiaus kelio apmąstymo (penktadieniais) maldose.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt