Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigų susirinkimas (2008.02.26)

2008 vasario 27, 16:10

Vasario 26 d. Kauno arkivyskupijos dvasininkai dalyvavo kurijoje surengtame bendrame susirinkime. Jį, kaip įprasta, pradėtą bendra malda, vedė arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Šis dvasininkų susirinkimas buvo skirtas 2007 m. sielovados situacijai aptarti, jo metu apibūdinti ir finansiniai arkivyskupijos gyvenimo aspektai.

Išsamų pranešimą, paremtą vaizdo medžiaga, perskaitė arkiv. S. Tamkevičius pakviesdamas kunigus atkreipti dėmesį į tobulintinas sritis. Arkivyskupijos dvasinis gyvenimas telkėsi 90 parapijų (ir 27 koplyčiose); tarnauja 103 dieceziniai dvasininkai, 22 kunigai vienuoliai. Jų ganytojiškam rūpesčiui tenka per 552 tūkst. arkivyskupijos teritorijoje gyvenančių katalikų. Pasak arkivyskupo, vienam kunigui vidutiniškai tenka patarnauti 5 tūkst. tikinčiųjų. Kaip ir kasmet pranešime arkivyskupas daug dėmesio skyrė suteiktiems sielovadiniams patarnavimams. Atkreiptas dėmesys, jog pakrikštyta daugiau – gerokai per 5 tūkst. – kūdikių. Taip pat padaugėjo santuokų – sutuokta beveik 2 tūkst. porų. Šiek tiek sumažėjo priimančių Pirmąją Komuniją (pasirengė šiam sakramentui ir jį priėmė beveik 5 tūkst. vaikų), o sutvirtinta gerokai mažiau nei pernai, t. y. pustrečio tūkstančio. Arkivyskupo nuomone, Sutvirtinimo sakramentas gali būti atidėliojamas ir dėl rimto pasirengimo jam laikotarpio. Pernai palaidota pusseptinto tūkstančio arkivyskupijos žmonių. Ganytojas išsamiai supažindino su Kauno miesto parapijų krikštų, santuokų, sutvirtinimų skaičiais, atkreipdamas dėmesį, jog yra parapijų, kur gerokai mažiau pakrikštyta (pavyzdžiui, Petrašiūnuose, Palemone), o palaimintų santuokų beveik visur daugėjo. Kita vertus, gerai lankomi sužadėtinių kursai. Kai kurios parapijos daug daugiau porų atsiuntė į Katechezės mokyklą; 3 tūkst. dalyvavo sužadėtinių rengimo programoje arkivyskupijos šeimos centre. Sužadėtinių, iš pradžių skeptiškai nusiteikusių, atsiliepimai apie išklausytus kursus dažniausiai būna teigiami.

Aptardamas finansinį parapijų išsilaikymą, arkiv. S. Tamkevičius išskyrė padidėjusias lėšas iš rinkliavų. Jos drauge su biudžeto lėšomis, aukomis, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, aukomis ir kt. sudarė 14 mln. litų. Šios pajamos buvo skiriamos parapijų personalui išlaikyti, remontams, sielovadai ir kt. reikmėms; iš viso tam išleista 13 400 mln. litų. Daug dėmesio arkivyskupas skyrė Kauno kunigų seminarijos, kur studijuoja trijų Lietuvos vyskupijų – Kauno, Vilkaviškio, Šiaulių – klierikai, reikalams. Dvasininkai pakviesti daugiau mąstyti apie pašaukimų ugdymą. Mažėjantis seminaristų skaičius kelia sielovadinės perspektyvos rūpestį, didina jų išlaikymo kaštus. 2007 m. vienam klierikui išlaikyti per metus skirta 14 tūkst. litų. Arkivyskupijoje per Paramos kasą toliau buvo remiamos parapijos, išlaikomi ligoniai kunigai, palaikomos misijos, karitatyvinė veikla. Arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog daugiausia kurijos išlaidų teko sielovadinei veiklai, institucijoms finansuoti (šiemet padidinti darbuotojų atlyginimai), statybos, remonto darbams, Šiluvos Jubiliejaus projektui, tačiau pažymėjo, jog pastarąjį remia ir vyriausybė, o institucijos taip pat stengiasi prisidėti prie savo išlaikymo ieškodamos fondų paramos.

Pranešime apibūdintas institucijų indėlis įvairiose arkivyskupijos gyvenimo srityse. Arkivyskupas išskyrė svarią Šeimos centro veiklą, pasidžiaugė, kad tikybos pamokų lankomumas labai nesikeičia kelerius metus sudarydamas maždaug 50 proc. besimokančiųjų. Tai rodo, jog sekuliarizacija dar nepalietė visų šeimų. Kita vertus, kai kuriuose dekanatuose jis sudaro tik 38 proc. moksleivių. Ganytojas apgailestavo dėl smarkiai mažėjančio mokinių skaičiaus mokyklose. Kalbėdamas apie intensyvų tribunolo darbą (šiuo metu nagrinėjamos 46 bylos), arkivyskupas teigiamai įvertino žmonių pastangas pakankamai rimtai žvelgti į savo gyvenimą ir, jei įmanoma, jį taisyti. Carito veikla bus išsamiai aptarta metinėje konferencijoje kovo 6 d.

Pasidžiaugdamas pakankamai vaisingu sielovados darbu daugumoje arkivyskupijos parapijų, ganytojas aptarė ir ūkinius reikalus: išsamiai papasakojo apie gerokai įsibėgėjusius darbus kapitališkai tvarkant Šiluvoje sakralinę erdvę, Šiluvos informacinio centro/muziejaus statybos pradžią, arkikatedros bazilikos namo statybos eigą ir kt. (išsamiau apie arkivyskupijos 2007 metų gyvenimą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,875).

Antrojoje susirinkimo dalyje buvo aptarti ir kiti pastoracijos reikalai. Dvasininkai paraginti parašyti testamentus, kurie leistų išvengti rūpesčių mirties atveju ir įvykdyti jų valią. Klebonai paraginti pasirūpinti katecheze sekmadieniais ten, kur ji nevykdoma, taip pat atsakė į kunigų klausimus. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejus Šiluvoje pirmąkart bus švenčiamas laisvės sąlygomis, ir tai labai įpareigoja.

Susirinkimas baigėsi pietumis. Arkivyskupijos kunigai kovo mėnesį susirinks drauge švęsti Krizmos Mišių su ganytoju arkikatedroje bazilikoje Didįjį ketvirtadienį.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt