Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

VIEŠPATIES KANČIOS pamaldos arkikatedroje ir Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėmis (2008.03.21)

2008 kovo 17, 15:29

Kovo 21-osios – Didžiojo penktadienio – vakare Kauno arkikatedroje bazilikoje tikintieji gausiai dalyvavo Viešpaties kančios liturgijoje (vienintelį kartą metuose tądien nešvenčiama Eucharistijos liturgija). Keturių dalių apeigoms, kurių centre – Kryžiaus pagerbimas, vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, tylomis atėjęs prie altoriaus ir parpuolęs ant žemės atgailos maldai.

Homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie Dievo meilę, suspindėjusią Golgotoje, ir pakvietė įsimąstyti į labai iškalbingus nūdienos žmogui Viešpaties kančios kelyje jį lydėjusių Judo, Petro, Piloto, Marijos paveikslus. Kalbėdamas apie Judą ganytojas prašė Viešpaties išmokyti žmones riboti savo medžiaginius siekius, kad gyvenimas nevirstų griuvėsiais; pasakodamas apie Petrą ragino labai nepasitikėti savo tikėjimo stiprumu ir būti atsargiems gyvenime, kad tamsos kunigaikštis netaptų viršesnis už Jėzų; aiškindamas Piloto elgesį ragino, ypač jaunus žmones, nebijoti išpažinti savo tikėjimo, o ištikimybės Kristui – mokytis iš Jėzaus motinos Marijos. „Stovėdami po Viešpaties kryžiumi įsimąstykime į jo meilę ir subrandinkime jam savo atsakymą, ką galėtume pasiryžti padaryti dėl Jėzaus“, – užbaigdamas sakė ganytojas.

Vėliau įvairių miesto parapijų tikintieji rinkosi prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Čia 20 val. pradėta Kryžiaus kelio eisena, kuri tęsėsi Laisvės alėja ir Vilniaus gatve iki arkikatedros bazilikos. Kaip ir kasmet (šiemet – nuo 2003 m. – jau šeštąjį kartą) eisenoje dalyvavo daugybė jaunų žmonių, šeimų, netgi su mažiausiais savo nariais, kurie ištvermingai žvarbų vakarą drauge su tėveliais nešė degančias žvakes ir keliavo pėsčiomis pusantros valandos trukusioje procesijoje.

Eisenai vadovavo ir šventąjį Kryžių nešė arkivysk. S. Tamkevičius. Pradėdamas procesiją arkivyskupijos ganytojas pakvietė, apmąstant Jėzaus Kristaus kančios kelią, melsti atsiteisimo už didžiausias visuomenės blogybes: negimusios gyvybės žudymą, girtuokliavimą ir nevilties skleidimą. Eisenoje dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, įvairiose miesto parapijose tarnaujantys dvasininkai. Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai nešė degančius fakelus. Kryžių lydėjo ir pašvęstojo gyvenimo kongregacijų seserys vienuolės.

Stabtelėjus keturiolikoje stočių skaitinius skaitė kun. Kęstutis Kėvalas, mąstymus – Jėzuitų gimnazijos moksleiviai, giedojo ses. Liucija Grybaitė FMA, ses. Celina Galinytė. Jėzaus Kristaus kančia ir mirtis šioje eisenoje buvo pagerbta malda, giesme, susikaupimu ir apmąstyta šių laikų žmogaus akimis: Viešpaties kančios akivaizdoje prisiminti nūdienos žmonių nuopoliai, atvedę Jėzų – iš begalinės meilės žmogui – į mirtį už mūsų dvasinį prisikėlimą ir galimybę amžinai būti su Dievu.

Kryžiaus kelio eisena baigėsi arkikatedroje bazilikoje. Arkivyskupas palaimino jos dalyvius šventojo Kryžiaus relikvija. Nuoširdžiai dėkodamas žmonėms už dalyvavimą pakvietė širdies pasiryžimais būti vertiems Jėzaus aukos ant kryžiaus.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt