Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos CARITAS ataskaitinė konferencija (2008.03.06)

2008 kovo 06, 10:21

Kovo 6 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko kasmet rengiama Kauno arkivyskupijos Carito ataskaitinė konferencija. Joje apžvelgti 2007 metų darbai, dalyvavo arkivyskupijos ganytojai, dekanai, Carito institucijų vadovai, parapijų klebonai, Carito skyrių vedėjos ir talkininkai. Konferenciją malda pradėjo arkivyskupijos Carito pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Sveikinimo žodį tarė naujasis arkivyskupijos Carito direktorius kun. Virginijus Birjotas.

Išsamią 2007 m. darbų ataskaitą pristatė arkivyskupijos Carito reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė SJE. Ji kalbėjo apie Bažnyčios siekimą Kristaus pavyzdžiu būti šalia vargstančio ir kenčiančio žmogaus: Carito organizacija ir atlieka tokią karitatyvinę bei socialinę tarnystę. Kauno Bažnyčioje darbuojasi 441 karitietis, Carito skyriai veikia 73 parapijose (16 jų neturi). Reikalų vedėja aptarė visų dekanatų Carito veiklą, kuri plėtojosi įvairiose srityse. Tai vienišų senelių lankymas, slauga namuose, darbas senelių namuose; Kauno I dekanatas maitina vargšus „Sriubos“ valgykloje, turi labdaros vaistinę, vaikų dienos centrus (jis veikia ir Kėdainių dekanate), vaikai kai kuriose parapijose maitinami savaitgaliais. Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus iniciatyva pradėtos Carito dienos parapijose; jų metu siekiama, kad į karitiečių gretas įsitrauktų kuo daugiau tikinčiųjų. Arkivyskupijos Caritas dalijo ES paramos maisto produktus, dalyvavo akcijoje „Gerumas mus vienija“ (į ją įsitraukė apie 4 tūkst. arkivyskupijos žmonių, už advento žvakeles suaukota per 44 tūkst. litų, paaukota 10 tūkst. kg maisto, 20 tūkst. kg drabužių). Projekte „Globa per atstumą“ dalyvauja 240 įvairaus amžiaus vaikų. Kitų paslaugų per metus suteikta 27 tūkst. žmonių. Arkivyskupijos Carito pajamos iš aukų, įvairių aukotojų, projektų, kurijos buvo 218 tūkst. litų; jie skirti paremti šeimoms, vaikams, maisto produktams pirkti, personalui, patalpoms išlaikyti ir kt. Reikalų vedėja padėkojo karitiečiams, kurie neretai nesulaukia dėkingumo iš savo globotinių. Pasak pranešėjos, karitiečiai aktyvūs ir parapijų maldos gyvenime: jie dalyvauja maldos grupėse, gyvajame rožinyje, susitelkimo dienose, piligriminėse kelionėse, kituose Šiluvos Jubiliejaus renginiuose.  Arkivyskupijos Caritas numato daugiau veikti donorystės, slaugos srityse, pritraukti daugiau verslininkų.

Konferencijoje kalbėjęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas aptarė naujus uždavinius Caritui visuose arkivyskupijos, dekanato, parapijos lygmenimis, kurie aptarti ir Sinodo dokumentuose. Vyskupas išskyrė būtinybę siekti sudominti artimo meilės darbais jaunąją kartą, ugdyti karitatyvinę visuomenės sąmonę, parengti veiklos strategiją keleriems metams į priekį. Atkreipė dėmesį, jog ir veikla parapijose turėtų būti kryptingai planuojama, daugiau bendradarbiaujama visais lygmenimis, atsižvelgiama į laiko poreikius.

Ona Virbašiūtė, atsakinga už ES paramos dalijimą, papasakojo apie atliktus darbus (paremta 39 tūkst. asmenų), tvarkingai dalijamus maisto produktus ir toliau tęsiamą šių metų akciją.

Apibendrinamąjį žodį arkiv. S. Tamkevičius pradėjo dėkingumu karitiečiams, skaitytoje ataskaitoje sakėsi matęs nuoširdų žmonių darbą. Ganytojas kvietė aktyviau dirbti parapijose, jose tarsi savo šeimose pažinti „savo“ vargšus ir jiems padėti.

Lietuvos Carito direktorius kun. Robertas Grigas kalbėjo apie skirtumus, kuriais karitiečiai skiriasi nuo kitų socialinių darbuotojų, nes savo darbu turi skelbti Kristaus meilę. Šios institucijos socialinė darbuotoja Jūratė Matikovienė papasakojo apie pagalbą stokojantiems ir kenčiantiems įvairiose srityse, kuri prasideda nuo drabužių, maisto ir baigiasi netgi gelbstint prekybos žmonėmis aukoms. Stengiantis pagelbėti vienišiems žmonėms pradėtas naujas projektas Palemono parapijoje.

Konferencija baigta bendra agape, joje taip pat dalytasi darbo patirtimi, problemomis, naujais laukiančiais uždaviniais šioje artimo meilės tarnystėje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt