Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gavėnios sutaikinimo vakaras Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenėms (2008.03.04)

2008 kovo 05, 12:29

Kovo 4 d. Kauno akademinės sielovados grupė surengė sutaikinimo vakarą ir pamaldas Šv. Gertrūdos bažnyčioje. Jose dalyvavo Vytauto Didžiojo (VDU), Kauno medicinos (KMU), Kauno technologijos (KTU), Lietuvos žemės ūkio (LŽŪU) universitetų studentai, dėstytojai ir darbuotojai. Kartu meldėsi VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka.

Mąstymą vedė VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas kun. Artūras Kazlauskas. Jis kalbėjo apie gailestingumą kaip dovaną. Siūlė pamastyti apie „Tėve mūsų“ maldos žodžius, kaip prašome Dievo atleisti mums kaip ir patys atleidžiame savo kaltininkams. Kvietė svarstyti, ar tikrai norime tokio gailestingumo, ar atleidžiame žmonėms jų kaltes ir patys savo gyvenime įgyvendiname gailestingumą.

 Penki dvasininkai – KMU, KTU, VDU kapelionai kun. Ričardas Banys, kun. Kastytis Šulčius, kun. Simas Maksvytis ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. A. Kazlauskas buvo pasirengę padėti atėjusiems susitaikinti su Dievu. Šv. Mišioms vadovavo prel. V. S. Vaičiūnas. Homilijoje jis ragino pamąstyti apie šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, gyvenimą. Ieškoti to, kas mums jame būtų artima – apmąsčius jo gyvenimo įvykius pritaikyti savo gyvenime. Pasak prelato, jei tik išoriškai mėgdžiosime ir kopijuosime šventuosius, turėsime jų karikatūrą. Turime atrasti jų dorybes ir suvokti, kad kiekviena dorybė išauga iš Meilės dorybės, kuria reikia kasdien kaip duona dalytis. Kiekvienas žmogus ieško savo gyvenimo vietos, tačiau turime suprasti, kad esame reikalingi tose pareigose, kurias atliekame dabar, kad jau dabar galime vykdyti Dievo valią.

Sutaikinimo pamaldose skambėjo Švč. Sakramento (studentų) koplyčios choro „Cantate-Do“, vadovaujamo VDU magistrantės Sigitos Petrokaitės, giedamos giesmės.

Svetlana Adler