Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Trumpai apie Pasaulinei Gyvybės dienai skirtus renginius Kaune (2003 04 12 - 05 03)

2003 balandžio 28, 16:19
Paskutinį balandžio sekmadienį Lietuvoje švenčiama Gyvybės diena. Pasauliniu mastu Gyvybės diena pradėta švęsti paraginus popiežiui Jonui Pauliui II, kuris enciklikoje “Evangelium vitae” rašo: “<...> vykdydamas 1991 m. Kardinolų Konsistorijos pasiūlymą, raginu kasmet visose šalyse švęsti Gyvybės dieną <...> Pirmiausias jos tikslas būtų padėti individualioms sąžinėms, šeimoms, Bažnyčiai ir visuomenei pripažinti žmogaus gyvybės prasmę ir vertę visais jos etapais ir visomis sąlygomis. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti abortų ir eutanazijos blogybės rimtumui, tačiau neišleidžiant iš akių ir kitų gyvybės klausimo aspektų, kurie <...> nusipelno nuodugnaus apmąstymo”. Lietuvoje pirmą kartą ši diena minėta 1994 m., o nuo 1998 m. Lietuvos Vyskupų konferencijos nutarimu švenčiama kasmet, paskutinį balandžio sekmadienį.

Pasaulinės Gyvybės dienos pagrindinis minėjimas Lietuvoje vyko balandžio 27 d., sekmadienį, – tądien Kauno arkivyskupijos, kaip visose Lietuvos bažnyčiose bus meldžiamasi už žmogaus gyvybės išsaugojimą ir puoselėjimą; skelbiamas šiai dienai skirtas vyskupų laiškas. Kauno arkikatedroje bazilikoje 13 val. iškilmingai švęsta Eucharistija, specialiai vaikams pritaikyta liturgija. Gausiai dalyvaujant vaikams ir jų artimiesiems, Gyvybės dienos rengėjams – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro (KAŠC) ir Kauno tautinės kultūros centro darbuotojams, – šv. Mišias liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė kun. Kęstutis Kėvalas. Jis kartu su vaikais apmąstė Evangelijos pagal Joną 20 skyrių “Gyvybės dieną švenčiame kaip Dievo dovaną mums. Gyvybė yra šventa”, – sakė kun. K Kėvalas, paakindamas melstis už šeimas ir gyvybės šviesą. Prieš atnašavimą vaikai su žvakėmis, gėlėmis ir margučiais per bažnyčią nutiesė gyvybės taką. Po šv. Mišių visi buvo pakviesti į šventę “Vaikų velykėlės”, kuri vyko Kauno tautinės kultūros centre. Šventėje dalyvavo ansambliai “Ratilėlis” ir “ Bitula”, “Žiburio” mokyklos folkloro ansamblis. Vaikai kartu su Velykų bobute dainavo, rideno margučius, žaidė, klausėsi liaudiškų melodijų, pasakojimų apie Gyvybės dieną.

Kiti Gyvybės dienai skirti renginiai Kauno mieste

Gyvybės dienai skirti renginiai Kaune jau vyksta keletą savaičių. Antai praėjusį ketvirtadienį, balandžio 24 d., Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su tarptautiniu projektu “Eurofamilie” ir Šeimos centru surengė konferenciją šeimoms. Joje apie “Vaikų auklėjimą ir priežiūrą, bei kas už tai atsakingas?” kalbėjo Kauno arkivyskupijos sinodo Šeimos komisijos pirmininkas kun. R. Repšys, “Projekt Eurofamilie” atstovas Mons. H. Stadler, B. Valmienė, atstovavusi Kauno m. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

O štai Velykų dieną viename iš Kauno muzikinių klubų surengtas nemokamas koncertas “Džiazas už gyvybę”, kurio metu atliktas Arvydo Jofės, Tomo Botyriaus bei pranciškono brolio Kazimiero Kasparavičiaus bendras projektas “Kodėl mes tokie?”.

Kiek anksčiau, balandžio 12 d. arkivyskupijos Jaunimo centre vyko forumo, tema “Koks šeimos modelis yra valstybės saugumo garantas?”, debatai jaunimui. Debatus rengę KAŠC programos “Pažink save” savanoriai bei juos pravedę Jėzuitų gimnazijos moksleiviai buvo pasiskirstę į dvi “stovyklas”, iš kurių viena gynė nuostatą “Mano šeima bus grindžiama santuokos ryšiais”, o jiems prieštaraujantys teigė – “Santuoka tik formalumas, meilei to nereikia”. Po to apibendrinant debatus buvo bandoma atsakyti į klausimą – “Kas įtakoja mūsų pasirinkimus: valstybė, mada, vertybės ar baimė prisiimti atsakomybę?”. Jauni žmonės, kalbėję apie santuokinės šeimos prasmę ir esmę, akcentavo, kad susituokusi šeima yra visuomenės pagrindas. Santuokinį šeimos modelį turi skatinti ir palaikyti šeima, visuomenė, valstybė, kurios menka dvasinė ir ypač materialinė parama ir dabar priimtas partnerystės įstatymas neretai skatina kartu gyventi nesusituokus. Pasak jaunų žmonių, nesantuokinės šeimos modelis priimtinesnis egoistiškiems žmonėms, nenorintiems įsipareigoti ir dalytis vienas su kitu materialiniais sunkumais, meile, pagarba, dėmesiu ir prisiimti atsakomybę. Forumo dalyvių nuomone, tik santuokos ryšiais grindžiama šeima gali garantuoti vaiko saugumą, ugdyti šeimos modelio sampratą, parengti vaiką gyvenimui savo šeimoje, įskiepyti jam tikrąsias vertybes: tikėjimą, meilę, pagarbą, dorumą ir t.t. “Pažink save“ programos savanoriai parengė ir parodė skaidrių apie kūdikio vystymąsi mamos įsčiose, kokioje šeimoje jis gyvens gimęs. Po karštų debatų vyko agapė bei J. Gruodžio konservatorijos studentų surengtas meilės romansų vakaras. Forumo dalyviai Vyriausybei ir Seimui išsiuntė laišką, kuriame nurodoma, ko jauni žmonės tikisi iš valdžios vyrų.

Kauno arkivyskupijos šeimos centre Krizinio nėštumo programos darbuotojai taip pat tądien surengė seminarą visuomenei, tema: “Šiuolaikiniai gyvybės aspektai”. Jo metu svarstyta apie nėščiosios poreikius ir socialinės aplinkos įtaką, apie prieraišumo svarba asmenybės raidai, taip pat paliestos tokios skaudžios temos kaip išgyvenimai praradus kūdikį bei aptartos šeimų, negalinčių susilaukti vaikų, problemos bei galimi jų sprendimo būdai.

Gyvybės dienos proga surengtos ir kelios akcijos, skirtos tiek tikintiesiems, tiek ir visai kauniečių bendruomenei. Štai vaikų piešinių ir minčių akcijai “Meilė – Šeima Gyvybė”, kurią rengia Šeimos centras, pasirinkta išties netradicinė forma – vaikų piešiniai visą savaitę eksponuojami po miestą važinėjančiuose troleibusuose. Na, o tikintieji kviečiami į maldos akcija “Už Gyvybę” – Nuo Didžiojo Penktadienio iki Atvelykio, kuris taip pat švenčiamas kaip Dievo Gailestingo sekmadienis, Kauno arkivyskupijos maldos grupės, bendruomenės, parapijos raginamos melstis Dievo Gailestingumo devyndienį (noveną) bendromis gyvybės išsaugojimo intencijomis.

Su Atvelykiu Gyvybės dienos minėjimas dar nesibaigia – po savaitės, naktį iš gegužės 2 į 3 d., Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje Kaune rengiama Eucharistijos adoracijos naktis, kurios metu bus meldžiamasi ta pačia – žmogaus gyvybės išsaugojimo ir puoselėjimo – intencija.