Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminėtas šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas (2008.03.04)

2008 kovo 05, 09:58

Kovo 4 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje filosofas, kultūrologas, knygų leidyklos „Aidai" direktorius Vytautas Ališauskas išsamiai papasakojo apie šv. Kazimiero gyvenimą, veiklą, reikšmę mums.

Kartu su tikinčiaisiais pranešimo klausėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas, kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir parapijos kunigai.

Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad pastaruoju metu žymiai didesnis dėmesys skiriamas šiam šventajam, nes Lietuvos bankas išleido monetą jo garbei. Nežiūrint, kad moneta kainavo 120 Lt, ji žaibiškai buvo išparduota (vargu ar iš meilės greičiausiai, kad vėliau gerokai brangiau parduotų). Sovietmečiu šv. Kazimiero palaikai buvo ištremti, jo kultas buvo slopinamas, apie patį šv. Kazimierą rašytos nesąmones. Ir dabar reikia laiko, vidinio dvasinio atsitiesimo, kad šv. Kazimieras iš tiesų atgimtų lietuvių širdyje.

Toliau pranešėjas papasakojo apie šv. Kazimiero, Lietuvos kunigaikščio Gedimino proanūkio, gyvenimą. Jam perspektyvoje galėjo atitekti valdovo vieta, tačiau jis pasuko kitu keliu. Daug laiko skyrė Dievui, maldai. Kai susirgo džiova, jam siūlė vedybas, kurios galėjo, anot gydytojų, išgelbėti jį, tačiau jis tvirtai pasakė tėvams „ne“. Ir šiandien šis šv. Kazimiero neigiamas atsakymas yra aktualus: pasakyti „ne“ savo aplinkai, kuri siūlo patogų gyvenimą, kai darbas kertasi su pamaldumu, peržengti kanoninius barjerus ir eiti pas vargšus su meile, užuojauta, siekiant jiems padėti. Šv. Kazimiero gyvenimas – tai vientisas įvykis, nesuskaldytas į smulkmenas. Jis nedemonstravo savo pamaldumo, nepamokslavo. Svarbiausia jo bruožas – sakyti „ne“ blogiui ir „taip“ gėriui. Mes turime globėją danguje, kuris dabar mums sako „taip“.

Po konferencijos prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, skirtos šv. Kazimiero garbei. Mišioms vadovavo arkivyskupas S.Tamkevičius SJ, koncelebravo  vysk.  Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, mons. A. Grušas ir keletas kunigų, atvykusių iš kitų Kauno parapijų.

Arkivyskupas homiliją pradėjo šventojo apaštalo Pauliaus žodžiais: „Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo...“ (Fil 3, 8–9). „Šie žodžiai gražiausiai tinka šv. Kazimierui, kurio užgimimą dangui šiandien švenčiame“, – kalbėjo arkivyskupas. Būsimam šventajam buvo numatytas visai kitas gyvenimas, tačiau Dievas lėmė kitaip. Šv. Kazimieras turėjo daug daugiau progų ir galimybių palikti krikščionybės kelią, negu šiandieninis žmogus. Jis yra pavyzdys aukštus postus užimantiems – ieškoti ne sau naudos, o kitiems patarnauti.

Šv. Kazimieras gali būti pavyzdys visiems, iš jo gali pasimokyti ir jauni, ir seni, o mes tuo tarpu jį retai prisimename, dažniau garbiname svetimus šventuosius. „Švęsdami šią šventę, prašykime šv. Kazimiero drąsos sau ir vieni kitiems, nes jos pakankamai stokojame“ , - baigė homiliją arkivyskupas.

Birutė Vosylienė, Kristaus Prisikėlimo parapija